Zgodnie z kierunkami realizacji polityki oA�wiatowej paA�stwa w roku
szkolnym 2012/2013 zadaniem Przedszkola w b. r. szk. jest:
1. Wspieranie rozwoju dziecka mA�odszego, w tym obniA?enie wieku szkolnego do 6 lat.
2. Wzmacnianie bezpieczeA�stwa w Przedszkolu.

Temat rocznego planu pracy Przedszkola:A�A� Jestem bezpieczny

Na bieA?A�co monitorowany jest Proces wdraA?ania podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.

Zakres ewaluacji wewnA�trznej wybrany przez przedszkole (zgodny z wyborem
Podkarpackiego Kuratora OA�wiaty):
Efekty dziaA�alnoA�ci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuA�czej oraz innej
dziaA�alnoA�ci statutowej