Zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2012/2013 zadaniem Przedszkola w b. r. szk. jest:
1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat.
2. Wzmacnianie bezpieczeństwa w Przedszkolu.

Temat rocznego planu pracy Przedszkola:   Jestem bezpieczny

Na bieżąco monitorowany jest Proces wdrażania podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.

Zakres ewaluacji wewnętrznej wybrany przez przedszkole (zgodny z wyborem
Podkarpackiego Kuratora Oświaty):
Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej