PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W KOLBUSZOWEJ
UL. OBROA?CA�W POKOJU 11
36 a�� 100 KOLBUSZOWA
tel. (017) 2271878

a�zNajpiA�kniejszy prezent, jaki moA?emy daA�
naszym dzieciom to szczA�A�liwe dzieciA�stwoa�?

PODSTAWA PRAWNA:

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:
RozporzA�dzenia MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniajA�ce rozporzA�dzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz.560).
Statutu Publicznego Przedszkola nr 2 w Kolbuszowej uchwalonego przez radA� pedagogicznA� w dniu 28.08.2013 r. uchwaA�A� nr 1 /2013/2014.

A?RA�DA?A OPRACOWANIA:
Koncepcja zostaA�a opracowana przez zespA?A� w skA�adzie:
Nauczyciele: Beata Stefanek, Dorota ZiA�tek, Halina Haracz, ElA?bieta MichoA�ska, Marta Skrzypczak, s. Bernadetta Dudek oraz rodzicA?w reprezentowanych przez przewodniczA�cego Rady RodzicA?w: p. Krzysztofa WA?jcickiego.
Punktem wyjA�cia do opracowania koncepcji byA�y wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiA�ce zaA�A�cznik do rozporzA�dzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena przedszkola dokonana przez radA� pedagogicznA� w oparciu o analizA� dokumentacji, obserwacjA� zajA�A�, badania ankietowe wA�rA?d nauczycieli, rodzicA?w i przedstawicieli A�rodowiska lokalnego, a takA?e wyniki ewaluacji wewnA�trznych prowadzonych przez przedszkole. W wyniku samooceny okreA�lono wnioski, na podstawie ktA?rych okreA�lono specyfikA� przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych dziaA�aA�.

WIZJA PRZEDSZKOLA:

Nasz absolwent ma osiA�gnA�A� nastA�pujA�ce standardy edukacyjne:
1. Posiada wiedzA� i umiejA�tnoA�ci pozwalajA�ce na kontynuowanie dalszej edukacji na miarA� swoich moA?liwoA�ci w szkole podstawowej.
2. Potrafi wspA?A�dziaA�aA� z innymi ludA?mi dla dobra wA�asnego i wspA?lnego.
3. Jest patriotA� i Europejczykiem.
I wszystkie inne standardy, w sumie skA�adajA�ce siA� na syntetyczne ujA�cie efektA?w dziaA�aA� edukacyjnych wspierajA�cych rozwA?j naszego wychowanka.

MISJA�
jest wspomaganie rozwoju dziecka w warunkach przyjaznych, bezpiecznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

PROGRAMY NAUCZANIA
Przedszkole realizuje podstawA� programowA� wychowania przedszkolnego okreA�lonA� w RozporzA�dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztaA�cenia ogA?lnego w poszczegA?lnych typach szkA?A� ( Dz U 2009 nr4, poz.17). Program wychowania przedszkolnego wybrany przez RadA� PedagogicznA�, zatwierdzony przez Dyrektora, na bieA?A�cy rok szkolny w PP nr2 w Kolbuszowej stanowi opis sposobu realizacji celA?w ksztaA�cenia i zadaA� edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej. UwzglA�dnia on metody przeprowadzania analizy gotowoA�ci dziecka do podjA�cia nauki w szkole tzw. diagnozy przedszkolnej. Jest dostosowany do potrzeb i moA?liwoA�ci dziecka w wieku przedszkolnym.
Realizujemy:
a�? Program wychowania przedszkolnego a�� Zanim bA�dA� uczniem a�� J. KopaA�a, E. Tokarska
a�? Program wychowawczy a�� Jestem w grupie, rozumiem siebie i innych
a�? Program profilaktyczny PP nr 2 w Kolbuszowej
a�? Program edukacji antynikotynowej a�� Czyste powietrze wokA?A� nas
a�? Programy autorskie (adaptacyjny: Witamy w Przedszkolu, patriotyczny, edukacji zdrowotnej itp)
a�? Program nauczania religii dla przedszkola: BA?g jest miA�oA�ciA�
a�? Program zajA�A� rytmiczno a�� umuzykalniajA�cych: SkaczA�ce nutki
a�? Program zajA�A� logopedycznych
a�? Program zajA�A� korekcyjno-wyrA?wnawczych: Trzymaj siA� prosto
a�? Program edukacyjny na rzecz promowania prawidA�owych nawykA?w A?ywieniowych: Wiem, co jem,
a�? OgA?lnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla PrzedszkolakA?w
a�? CzA�A�A� dzieci uczestniczy w programach: RosnA� w gA?rA� oraz PoznajA� Aswiat (organizowane we wspA?A�pracy z PoradniA� Psychologiczno-PedagogicznA�)
a�? Programy indywidualne. Prowadzimy port folio dla kaA?dego dziecka
SPECYFIKA� PRZEDSZKOLA jest duA?y nacisk na rozwijanie wraA?liwoA�ci muzycznej, rytmicznej, tanecznej, a w ostatnich latach rA?wnieA? edukacji zdrowotnej, zwA�aszcza dotyczA�cej zdrowego odA?ywiania siA�.

CELE: (zgodne z wymaganiami zawartymi w zaA�A�czniku do rozporzA�dzenia w sprawie
nadzoru).
1. Przedszkole realizuje koncepcjA� pracy ukierunkowanA� na rozwA?j dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sA� zorganizowane w sposA?b sprzyjajA�cy uczeniu siA�.
3. Dzieci nabywajA� wiadomoA�ci i umiejA�tnoA�ci okreA�lone w podstawie programowej.
4. Dzieci sA� aktywne.
5. Respektowane sA� normy spoA�eczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwA?j dzieci z uwzglA�dnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele wspA?A�pracujA� w planowaniu i realizowaniu procesA?w edukacyjnych.
8. Promowana jest wartoA�A� wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice sA� partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane sA� zasoby przedszkola i A�rodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzglA�dnia wnioski z analizy badaA� zewnA�trznych i wewnA�trznych.
12. ZarzA�dzanie przedszkolem sA�uA?y jego rozwojowi.

METODY PRACY:

WiodA�cymi metodami pracy sA� metody aktywizujA�ce:
1.Wspomaganie matematycznego rozwoju dziecka odbywa siA� gA�A?wnie poprzez
wykorzystywanie metody Edyty Gruszczyk a�� KolczyA�skiej.
2. Nauczycielki dbajA�c o zdrowie i rozwA?j ruchowy wykorzystujA� metodA� gimnastyki
twA?rczej Rudolfa Labana, metodA� Carla Orffa, MetodA� Ruchu RozwijajA�cego Weroniki
Sherborne, a takA?e K. WlaA?nik, Romana TrzeA�niowskiego (Gry i zabawy ruchowe)
3. W grupach starszych nauczycielki wykorzystujA� metody praktyczne tj. metoda projektA?w,
ktA?ra promuje postawA� samodzielnoA�ci, kreatywnoA�ci, krytycznego myA�lenia dzieci.
4. Z dzieA�mi mA�odszymi nauczycielki wykorzystujA� elementy kinezjologii edukacyjnej, np.
w oparciu o opracowanie M. Bogdanowicz- Przytulanki, czyli wierszyki na dzieciA�ce
masaA?yki.
5. Metody aktywizujA�ce: inscenizacje, gry dydaktyczne, w tym gry planszowe,
wykorzystywane ze starszymi dzieA�mi ktA?re uczA� przestrzegania zasad, cierpliwoA�ci,
wA�aA�ciwego reagowania na wygranA� i przegranA�.
6. DbajA�c o prawidA�owy rozwA?j psychiczny, w razie potrzeby dzieciom czytane sA�
indywidualnie bajki terapeutyczne np. Marii Molickiej.

Innowacyjne dziaA�ania przedszkola
Realizacja innowacji pedagogicznej: Jestem zdrowy i bezpieczny-dziA�ki temu szczA�A�liwy
Realizacja innowacyjnych programA?w, np. Akademii zdrowego przedszkolaka, Wiem co jem, Talent mam, A�piewam, taA�czA�, gram, dziaA�ania zwiA�zane z realizacjA� zaleceA� Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, a takA?e
-wprowadzenie np. KA�cika maA�ego szachisty, gdzie odbywaA�y siA� szachowe rozgrywki
przedszkolakA?w, rA?wnieA? z udziaA�em rodzicA?w i dziadkA?w,
-wprowadzenie PorankA?w muzycznych w Przedszkolu z wykorzystaniem zestawu Karaoke

SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAA? POA�A�DANYCH

Jest szczegA?A�owo okreA�lony w Programie Wychowawczym Przedszkola opracowanym przez radA� pedagogicznA� oraz rodzicA?w. System jest znany caA�ej spoA�ecznoA�ci przedszkolnej: nauczycielom, rodzicom, dzieciom, personelowi pomocniczemu, akceptowany przez nich i w razie potrzeby modyfikowany.
OkreA�lone zostaA�y formy nagradzania zachowaA� poA?A�danych. SA� to:
a�? atrakcyjne spA�dzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysA�u dzieci;
a�? drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, serduszka za poprawne zachowanie.
a�? nagradzanie uznaniem, pochwaA�A�, uA�ciskiem dA�oni;
a�? nagradzanie przez sprawianie przyjemnoA�ci dziecku przez nauczyciela lub kolegA?w w kontaktach indywidualnych lub na forum caA�ej grupy;
a�? darzenie dziecka szczegA?lnym zaufaniem, np. zwiA�kszajA�c zakres jego samodzielnoA�ci;
a�? przywilej peA�nienia dyA?urA?w i wykonywanie prostych czynnoA�ci wskazanych przez nauczyciela oraz peA�nienie obowiA�zkA?w wobec grupy rA?wieA�niczej;
a�? atrakcyjne spA�dzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysA�u dzieci;
a�? drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, medal dobrej zabawy.

Ponadto wprowadzono w kaA?dej grupie: Tablice dobrych manier, na ktA?rych zaznaczane sA� zachowania dzieci uznane za szczegA?lnie poA?A�dane umownymi symbolami w postaci np. uA�miechniA�tych buziek, serduszek, sA�oneczek

OkreA�lono A�rodki zaradcze w przypadku niestosowania siA� do ustalonych wspA?lnie zasad
Eliminowanie zachowaA� niepoA?A�danych nastA�puje poprzez stosowanie konsekwencji, takich jak:
a�? ZadoA�A�uczynienie wyrzA�dzonej krzywdzie,
a�? Naprawienie szkody
a�? kary naturalne a�� bezpoA�rednie nastA�pstwo winy (zabawa wodA� a�� mokre ubranie): pozwalamy czasami dzieciom doA�wiadczaA� w sytuacjach nie zagraA?ajA�cych bezpieczeA�stwu dziecka;
a�? propozycje aktywnoA�ci majA�cej na celu rozA�adowanie negatywnych emocji;
a�? tA�umaczenie i wyjaA�nianie;
a�? ukazywanie nastA�pstw postA�powania, tA�umaczenie dziecku, aby skA�oniA� go do autorefleksji;
a�? wyraA?enie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka;
a�? czasowe odebranie przyznanego przywileju (np. utrata na jakiA� czas funkcji dyA?urnego);
a�? modelowanie zachowania a�� empatia.
a�? Odsuniecie od zabawy- krzeseA�ko do myA�lenia.

WspA?lnie z dzieA�mi, nauczycielami i rodzicami opracowano DzieciA�cy kodeks zachowaA�
Chcemy:
a�? pomagaA� sobie wzajemnie,
a�? byA� uprzejmi,
a�? bawiA� siA� zgodnie,
a�? szanowaA� wA�asnoA�A� innych,
a�? pytaA� o zgodA� dorosA�ych i kolegA?w,
a�? sA�uchaA� poleceA� dorosA�ych,
a�? dbaA� o ksiA�A?ki i zabawki,
a�? dbaA� o czystoA�A� i porzA�dek,
a�? szanowaA� pracA� innych,
a�? okazywaA�, co myA�limy i czujemy.
Nie moA?emy:
a�? biA�, popychaA�, wyrzA�dzaA� krzywdy innym,
a�? przezywaA� i wyA�miewaA� innych,
a�? wyA�miewaA� siA� z innych,
a�? przeszkadzaA� innym w zabawie i pracy,
a�? niszczyA� pracA� innych,
a�? krzyczeA�, haA�asowaA�,
a�? biegaA� w sali zajA�A�,
a�? niszczyA� zabawek i innych przedmiotA?w w przedszkolu
a�? oddalaA� siA� od grupy bez pozwolenia.

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIA�GNIEA� DZIECI

Nauczyciele wnikliwie obserwujA� kaA?de dziecko od momentu pojawienia siA� w przedszkolu. AnalizujA� informacje przekazane przez rodzicA?w w rozmowie indywidualnej, Karcie zapisu dziecka do przedszkola oraz Ankiecie informacyjnej o dziecku. PoznajA� dziecko, identyfikujA� jego potrzeby. Z chwilA� rozpoczA�cia przez dziecko edukacji przedszkolnej prowadzone jest indywidualne port folio obrazujA�ce rozwA?j dziecka, zawierajA�ce wytwory prac plastycznych dziecka, karty pracy, ciekawe rymowanki, wypowiedzi, opis szczegA?lnie poA?A�danych zachowaA�.
Nauczyciele w kaA?dej grupie badajA� rozwA?j dziecka i monitorujA� go poprzez prowadzenie zapisA?w w Arkuszu Obserwacji Dziecka, Arkuszu Diagnostycznym. KorzystajA� z dostA�pnych narzA�dzi diagnostycznych. Najstarsze dzieci sA� dodatkowo diagnozowane pod kA�tem osiA�gania dojrzaA�oA�ci szkolnej przez pracownikA?w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauczyciele po dokonaniu wstA�pnej obserwacji dziecka opracowujA� indywidualne programy do pracy z dzieA�mi potrzebujA�cymi wsparcia (zdolnymi, bA�dA? wymagajA�cymi pracy wyrA?wnawczej). Po zaakceptowaniu programu przez rodzicA?w nauczyciele przystA�pujA� do ich realizacji. Przedszkole posiada procedurA� informowania rodzicA?w o rozwoju dziecka. OdbywajA� siA� konsultacje indywidualne wychowawcA?w z rodzicami (poza godzinami pracy nauczycieli). NastA�pnie, w styczniu, dokonywane jest ponowne diagnozowanie rozwoju dziecka, pozwalajA�ce okreA�liA�, czy i w jakim stopniu nastA�piA� przyrost umiejA�tnoA�ci i wiedzy dziecka oraz okreA�liA�, w jakim zakresie naleA?y dalej pracowaA� z dzieckiem, co rozwijaA�. OkreA�lone wnioski do dalszej pracy sA� realizowane w do koA�ca roku szkolnego. Wszystkie dzieci objA�te obowiA�zkiem przedszkolnym do koA�ca kwietnia kaA?dego roku otrzymujA� pisemnA� InformacjA� o gotowoA�ci dziecka do podjA�cia nauki szkolnej. Na koA�cu roku szkolnego nauczyciele dokonujA� podsumowania wynikA?w obserwacji i diagnozy rozwoju dziecka.
W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z obowiA�zujA�cym rozporzA�dzeniem. Nauczyciele udzielajA� pomocy podczas bieA?A�cej pracy z dzieckiem. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie ksztaA�cenia specjalnego opracowuje siA� IPET i zatrudnia specjalistA?w.

SYSTEM INFORMOWANIA RODZICA�W O POSTEPACH EDUKACYJNYCH DZIECI
WspA?A�praca z rodzicami w tym zakresie odbywa siA� w oparciu o przyjA�tA� ProcedurA� Informowania RodzicA?w na temat diagnozy dziecka. Podczas zebrania ogA?lnego z rodzicami omA?wiony zostaje cel diagnozy, zaprezentowane zostajA� narzA�dzia badawcze. Po przeprowadzeniu przez nauczycieli diagnozy wstA�pnej (w paA?dzierniku) odbywajA� siA� indywidualne konsultacje z rodzicami, podczas ktA?rych omA?wione zostajA� propozycje dodatkowych dziaA�aA� wspomagajA�cych dziecko. Rodzice zostajA� zapoznani z kierunkami dalszej pracy z dzieckiem. NastA�pnie nauczyciele opracowujA� indywidualne programy wspomagajA�ce rozwA?j dziecka, zapoznajA� z nimi rodzicA?w. Rodzice powinni zaakceptowaA� proponowany program skA�adajA�c podpis wyraA?ajA�cy zgodA� na realizacjA� programu. Nauczyciele wspA?A�pracujA� z rodzicami, udzielajA� wskazA?wek do pracy w domu. Systematycznie jest przekazywana informacja zwrotna o dziaA�aniach: nauczyciel-dziecko i rodzic-dziecko. Podczas podsumowujA�cego spotkania z rodzicami zostajA� omA?wione wyniki diagnozy koA�cowej, porA?wnywane sA� wyniki przeprowadzanych diagnoz pod kA�tem przyrostu wiedzy i umiejA�tnoA�ci dzieci oraz indywidualnie omawiane zostajA� osiA�gniA�cia dzieci z wykorzystaniem arkuszy diagnostycznych, wytworA?w prac plastycznych, port folio dziecka, arkuszy diagnostycznych i obserwacji i spostrzeA?eA� nauczycieli. Wszystkie dzieci objA�te obowiA�zkiem przedszkolnym do koA�ca kwietnia kaA?dego roku otrzymujA� pisemnA� InformacjA� o gotowoA�ci dziecka do podjA�cia nauki szkolnej.

SYSTEM OBSERWAWANIA OSIA�GNIA?A� NAUCZYCIELI

System obserwowania osiA�gniA�A� nauczycieli dyrektor przedszkola okreA�la w opracowywanym corocznie i przedstawianym radzie pedagogicznej do 15 wrzeA�nia kaA?dego roku Planie nadzoru pedagogicznego. Plan ten zawiera harmonogram obserwacji (hospitacji) zajA�A� prowadzonych przez nauczycieli, harmonogram kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisA?w prawa. Nauczyciele dokonujA� samooceny pracy wA�asnej w oparciu o przygotowywany przez dyrektora arkusz samooceny, prowadzA� kronikA� przedszkola, bA�dA? kronikA� wydarzeA� grupy, w ktA?rej pracujA�. Dyrektor prowadzi port folio nauczycieli, monitoruje ich osiA�gniA�cia, gromadzi dyplomy, podziA�kowania, zaA�wiadczenia, ktA?re A�wiadczA� o podejmowanych przez nauczycieli dziaA�aniach i ich osiA�gniA�ciach. Dyrektor prowadzi dokumentacjA� obserwacji zajA�A� prowadzonych przez nauczycieli, przeglA�dA?w wewnA�trznych, wspA?A�pracy z rodzicami, podejmowanego doskonalenia, samoksztaA�cenia, rozwoju zawodowego. Dokumentacja osiA�gniA�A� nauczycieli jest wykorzystywana m.in. do przyznawania dodatku motywacyjnego, nagrA?d (np. dyrektora, burmistrza) oraz podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela.

ZASADY WSPA�A?PRACY NAUCZYCIELI

PoszczegA?lne zasady wspA?A�pracy sA� szczegA?A�owo zawarte w rozdziale F niniejszej Koncepcji.
Decyzje dyrektora w zdecydowanej wiA�kszoA�ci sA� opiniowane przez pracownikA?w. ObowiA�zkowo te, ktA?re wynikajA� z zapisu ustawy o Systemie oA�wiaty, np. tygodniowy rozkA�ad zajA�A�, arkusz organizacyjny, aneksy do arkusza itp.
Wychowawczynie sA� pytane o zdanie rA?wnieA? przy przyjmowaniu nowych dzieci, wspA?A�pracy w grupie (kto z kim), przyjmowaniu na praktyki studentek, staA?ystek, odnoA�nie wystroju przedszkola, przerwy wakacyjnej, urlopA?w, imprez i uroczystoA�ci z udziaA�em dzieci, opinii o pracy nauczyciela, zakupA?w do przedszkola, wspA?A�pracy z innymi instytucjami itp.
PrzydziaA� zajA�A� dodatkowych rA?wnieA? nauczycielki opiniujA�, tak, by kaA?da w czynnoA�ciach dodatkowych robiA�a to, w czym czuje siA� najlepiej.
MocnA� stronA� Przedszkola jest wyjA�tkowo dobra wspA?A�praca nauczycieli z personelem pomocniczym. WspA?lne zaangaA?owanie na rzecz dzieci przynosi poA?A�dane efekty.
WspA?A�praca w ramach zespoA�u pedagogicznego odbywa siA� systematycznie w ramach WDN. Poza tym nauczycielki wspA?lnie tworzA� dokumentacjA� przedszkolnA�, pracujA� w zespoA�ach nauczycielskich np. ds. ewaluacji wewnA�trznej, ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ds. promocji zaleceA� Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, ds. wychowawczych, ds. planowania itp. WspA?A�praca ukA�ada siA� pomyA�lnie, najbardziej widoczne jest to w pierwszej i trzeciej czA�A�ci dnia, kiedy to organizowane sA� wspA?lne zabawy dla dzieci, teatrzyki, zajA�cia muzyczne. Nie ma sytuacji konfliktowych, zespA?A� jest bardzo zA?yty ze sobA�.
Obecnie caA�a rada pedagogiczna wziA�A�a udziaA� w projekcie: WspA?A�praca. Doskonalenie SamoksztaA�cenie. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkA?A� i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim. Projekt polega na systematycznym doskonaleniu caA�ej rady pedagogicznej wraz z dyrektorem. Tego typy wspA?A�praca, wspA?lnie wypracowane materiaA�y, nabywanie doA�wiadczeA�, dzielenie siA� umiejA�tnoA�ciami integrujA� zespA?A� i przekA�adajA� siA� na jakoA�A� pracy nauczycieli.

OFERTA PRZEDSZKOLA
ZaletA� przedszkola jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z duA?ym doA�wiadczeniem pedagogicznym, wykorzystywanie rA?A?norodnych pomocy dydaktycznych oraz urozmaicone zajA�cia dydaktyczne. Przedszkole posiada wA�asnA� kuchniA� – posiA�ki wykonywane sA� z najlepszych surowcA?w z przestrzeganiem zasad zdrowego A?ywienia.
Zgrany zespA?A� nauczycielski wraz z personelem pomocniczym zapewnia indywidualne podejA�cie do kaA?dego dziecka.
W Przedszkolu rozwijane sA� talenty i zainteresowania dzieci. BiorA� one udziaA� w rA?A?norodnych konkursach: muzycznych, plastycznych, teatralnych, sprawnoA�ciowych, z czego powtarzajA�ce siA� cyklicznie to np. Tradycje i zwyczaje AswiA�t wielkanocnych, BoA?onarodzeniowe ozdoby, Zdolny Przedszkolak i jego nauczyciel, Festiwal Papieski, Festiwal: Muzyczne JabA�uszka, Konkursy Ekologiczne: Moja ekologiczna roA�linka, Ekologiczne zwierzA�tko i wielu innych. Ponadto dzieci biorA� dwa razy w roku udziaA� w Sportowych Olimpiadach PrzedszkolakA?w oraz Gminnych Olimpiadach Ekologicznych.
Posiadamy certyfikaty, z czego najwaA?niejsze to:
a�? Certyfikat Przedszkola PromujA�cego Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
a�? Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka
a�? Certyfikat: Kubusiowi Przyjaciele Natury
a�? PodziA�kowanie za udziaA� w OgA?lnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej: Akademia Aquafresh
Bierzemy udziaA� w akcjach, kampaniach edukacyjnych, czA�sto powtarzanych cyklicznie:
a�? CaA�a Polska Czyta Dzieciom,
a�? Mamo, tato wolA� wodA�! a��kampania na rzecz picia wody
a�? Piramida A?ywienia przedszkolaka
a�? Warzywa i owoce piA�A� razy dziennie, codziennie!
a�? PomA?A? zwierzA�tom przetrwaA� zimA�
a�? GA?ra Grosza
a�? A?owcy baterii
a�? Moja ekologiczna roA�linka
a�? Mamo, tato, nie pal przy mnie
a�? BA�dA? zdrowa mamo, zbadaj siA�!
a�? WA?zek dla Wojtusia
a�? Przybory plastyczne dla dzieci z przedszkola w Kamerunie
a�? Pomoc dla powodzian (Przedszkola w Mielcu)
a�? Zbieramy plastykowe nakrA�tki a�� niesiemy pomoc niepeA�nosprawnym
a�? Zbieramy baterie
a�? Zbieramy makulaturA� (na studnie w Sudanie)
Ponadto:
a�? OglA�damy spektakle teatralne, wspA?A�pracujemy z teatrem Maska
a�? Zwiedzamy wystawy (w bibliotece, MDK, w Starostwie, na Skansenie)
a�? Uczestniczymy w zajA�ciach Muzeum Kultury Ludowej, w Dawnej Szkole na Skansenie kolbuszowskim
a�? Bierzemy udziaA� w koncertach w Szkole Muzycznej oraz comiesiA�cznych lekcjach umuzykalniajA�cych Filharmonii Rzeszowskiej
a�? WyjeA?dA?amy na wycieczki (corocznie na A�cieA?kA� edukacyjno a�� przyrodniczA�: AswierczA?wka, BiaA�kA?wka do leA�niczA?wki itp.)
a�? Spacerujemy z wA�A?em Tuptusiem

ORGANIZACJA IMPREZ I UROCZYSTOAsCI
Przedszkole organizuje szereg imprez dla dzieci i rodzicA?w, m. in.:
a�? Pasowanie na starszaka a�� wrzesieA�
a�? Powitanie jesieni a�� paA?dziernik (AswiA�to pieczonego ziemniaka)
a�? Andrzejki a�� listopad
a�? Spotkanie z MikoA�ajem a�� grudzieA�
a�? KarnawaA�owe spotkania przy choince w MDK dla rodzin a�� styczeA� (DzieA� Babci i Dziadka)
a�? Bal karnawaA�owy i Bal Pasiastych
a�? DzieA� Serduszkowy a�� luty
a�? Powitanie wiosny i DzieA� TalentA?w a�� marzec
a�? Piknik rodzinny z grillowaniem w ogrodzie (AswiA�to rodziny)a�� maj
a�? DzieA� Dziecka i DzieA� Sportu a�� czerwiec
a�? PoA?egnanie dzieci odchodzA�cych do szkoA�y a�� czerwiec
WartoA�A� wychowania przedszkolnego jest promowana w A�rodowisku poprzez zamieszczanie relacji z dziaA�alnoA�ci przedszkola w lokalnej prasie, na stronie internetowej przedszkola oraz w Internecie (np. na stronie Akademii Zdrowego Przedszkolaka).

Spis rozdziaA�A?w:

A. NASZA PLACA�WKA O SOBIE
a�? INSTYTUCJA UTRZYMUJA�CA PLACA�WKA?
a�? POA?OA�ENIE
a�? OTOCZENIE SOCJALNE
a�? PEMIESZCZENIA I TERENY ZEWNA?TRZNE
a�? STRUKTURA GRUP DZIECI
a�? PERSONEL

B. WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

1. JakA� wartoA�A� ma dla nas wychowanie w przedszkolu?
2. Jak rozumiemy naszA� rolA� wychowawcy?
3. JakA� mamy wizjA� dziecka?
4. Jakie prawa ma dziecko?
5. Jakie cele staramy siA� realizowaA� w pracy pedagogicznej?

C. ZASADY NASZEJ PRACY

1. Czy pracujemy kierujA�c siA� okreA�lonym podejA�ciem pedagogicznym?
2. Pojedyncze dziecko w grupie.
3. Czy mamy grupy mieszane wiekowo?
4. Jak dzieci przechodzA� z grupy do grupy?
5. Czy stosujemy formy pracy otwartej?
6. czas wolny, oferty i nauka na co dzieA�.
7. Jak odbywa siA� planowanie pedagogiczne?
8. Jak powstajA� tematy/treA�ci pracy pedagogicznej?
9. dzieci obcokrajowcA?w w naszej placA?wce
10. Integracja dzieci niepeA�nosprawnych.
11. Dzieci rA?A?nych wyznaA� w naszej placA?wce.

D. INDYWIDUALNE KWESTIE MERYTORYCZNE

1. Nasz dzieA�.
2. ReguA�y w naszej placA?wce.
3. WystrA?j wnA�trz.
4. JakA� wagA� przykA�adamy do zdrowia, wyA?ywienia i wychowania ekologicznego?
5. Adaptacja nowych dzieci.

E. ASPEKTY UZUPEA?NIAJA�CE ODNOAsNIE POSZCZEGA�LNYCH GRUP WIEKOWYCH

1. Praca z dzieA�mi w poszczegA?lnych grupach.
2. Praca z dzieA�mi w ostatnim roku pobytu w przedszkolu a�� przygotowanie do szkoA�y.
F. WSPA�A?PRACA W ZESPOLE

1. Jak pracuje kierownictwo?
2. Jak podejmuje decyzje?
3. PodziaA�y kompetencji w placA?wce.
4. Jak organizujemy narady sA�uA?bowe?
5. Jak wykorzystujemy pracA� osA?b zatrudnionych w niepeA�nym wymiarze godzin?
6. WybA?r i wprowadzenie nowych pracownikA?w.
7. Jak wyglA�da wspA?A�praca z praktykantami?
8. WspA?A�praca z personelem administracyjno a�� obsA�ugowym.
9. WspA?A�praca w ramach zespoA�u pedagogicznego.
10. Jak organizujemy zajA�cia dodatkowe w przedszkolu?

G. NASZA WSPA�A?PRACA Z RODZICAMI

1. Jak ukA�adamy wspA?A�pracA� z rodzicami?
2. Jak zapoznajemy rodzicA?w z naszymi metodami pracy?

H. KONTAKTY Z INNYMI INSTYTUCJAMI

1. WspA?A�praca z innymi przedszkolami i szkoA�ami.
2. Kontakty z innymi instytucjami.
3. Jak prezentujemy naszA� placA?wkA� na zewnA�trz?

I. DALSZA PRACA NAD NASZA� KONCEPCJA�

A. NASZA PLACA�WKA O SOBIE
a�? INSTYTUCJA UTRZYMUJA�CA PLACA�WKA?
a�? POA?OA�ENIE
a�? OTOCZENIE SOCJALNE
a�? PEMIESZCZENIA I TERENY ZEWNA?TRZNE
a�? STRUKTURA GRUP DZIECI
a�? PERSONEL

TrochA� historii
Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej mieA�ciA�o siA� w budynku parafialnym a�zu zakonnica�? przy ul. KoA�ciuszki. ByA�o to przedszkole jedno oddziaA�owe, w ktA?rym funkcjA� kierownika peA�niA�a pani Helena Kubasik.
W roku 1976 przedszkole to przeniesiono do budynku adaptowanego po Miejskiej Radzie Narodowej przy ul. ObroA�cA?w Pokoju11. Utworzono tu 3 oddziaA�y, a przedszkolem kierowaA�a p. Ludwika Lenart.
Do rozwoju i wyposaA?enia placA?wki przyczyniA�y siA� w znacznym stopniu: Fabryka Mebli w Kolbuszowej i Mieleckie PrzedsiA�biorstwo Budowlane.
W roku 1991/ 1992 dyrektorem Przedszkola zostaA� pan WiesA�aw Sitko.
W zwiA�zku z powoA�aniem przez SamorzA�d Komunalnego ZespoA�u Przedszkoli w roku 1992/1993 funkcjA� dyrektora przejA�A�a pani mgr Janina Batory, ktA?rA� peA�niA�a do 31 sierpnia 2009 r. Od kilku lat Przedszkole posiada oddziaA� w budynku dawnej SzkoA�y Podstawowej w Nowej Wsi a�� Nowa WieA� 90.

DzieA� dzisiejszy

Od dnia 01.09.2009 roku dyrektorem przedszkola jest pani Beata Marek (Stefanek). Przedszkole podlega pod UrzA�d Miejski w Kolbuszowej. ZaspokajajA�c potrzeby rodzicA?w przedszkole jest czynne 10 godzin dziennie. Jest to budynek wolnostojA�cy, poA�oA?ony przy drodze gA�A?wnej, systematycznie remontowany i modernizowany.
Sytuacja A?yciowa i rodzinna dzieci jest dobra. Rodzice pracujA�, bardzo niewielu potrzebuje pomocy opieki spoA�ecznej w kwestii dofinansowania wyA?ywienia dziecka w przedszkolu. Nauczycielki znajA� warunki codzienne dzieci oraz ich rodzin; analizujA� wnikliwie Karty zapisu dzieci do przedszkola, codziennie rozmawiajA� z rodzicami, sA� z nimi w staA�ym kontakcie.
Przedszkole nie ma sali gimnastycznej. Sala do A�wiczeA� gimnastycznych powstaje w modernizowanym obecnie budynku oddziaA�u przedszkola.
OgrA?d przedszkolny jest bezpieczny, wzbogacony o nowe urzA�dzenie a�� zestaw Bambino, samochA?d sprA�A?ynowiec, bujaki: Delfin i Koniczynka. Teren zostaA� wyrA?wnany, ma A�adny trawnik. Piaskownica jest duA?a, nowoczesna, piasek wymieniany dwa razy w roku i zabezpieczany plandekA� przed zanieczyszczeniami. W ogrodzie sA� prowadzone zajA�cia sportowe, A�wiczenia gimnastyczne, pikniki rodzinne, prace porzA�dkowe i wiele innych.
Budynek oddziaA�u w Nowej Wsi w chwili obecnej poddany jest gruntownemu remontowi. PoA�oA?ony jest w bardzo A�adnej okolicy. Do dyspozycji przedszkolakA?w jest boisko sportowe, plac zabaw, piaskownica oraz duA?y teren zielony.
Przedszkole posiada w sumie 4 grupy dzieci: gr. I (3-4 latki), gr. II (4-5 latki), gr. III (5-6 latki). Przez czA�A�A� dnia, tj. 5 godzin przebywajA� dzieci zapisane do oddziaA�u w Nowej Wsi. PozostaA�e mogA� przebywaA� w przedszkolu do 10 godzin dziennie.
Przedszkole zatrudnia:
a�? 7 nauczycieli, w tym dyrektora oraz siostrA� uczA�cA� religii oraz terapeutA� pedagogicznego.
a�? IntendentkA�, kucharkA�, pomoc kuchennA�
a�? Robotnika gospodarczego A? etatu.
a�? Pomoc nauczyciela
a�? PracownikA?w personelu pomocniczego.

B. WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

1. JakA� wartoA�A� ma dla nas wychowanie w przedszkolu?

Wszystkiego, co potrzebne w A?yciu, nauczyA�em siA� w przedszkolu.

Wychowanie w przedszkolu ma znaczenie w caA�ym pA?A?niejszym A?yciu. Jest w pewnym sensie kontynuacjA� wychowania domowego, jednakA?e w kontakcie z rA?wieA�nikami, z grupA�, co daje moA?liwoA�A� wychowania do A?ycia w spoA�eczeA�stwie. Jest to teren, na gruncie ktA?rego dziecko w atmosferze bezpieczeA�stwa i peA�nej akceptacji zdobywa kontakty interpersonalne, uczy siA� zachowaA� spoA�ecznych, umiejA�tnoA�ci rozwiA�zywania konfliktA?w.

PlacA?wka nasza A�A�czy swoje najlepsze tradycje z zadaniami dnia dzisiejszego i wyzwaniami przyszA�oA�ci.

Najtrafniej charakteryzuje przedszkole cytat z ksiA�A?ki Roberta Fulghuma:

a�zWszystkiego, co naprawdA� trzeba wiedzieA� o tym, jak A?yA�, co robiA� i jak postA�powaA� nauczyA�em siA� w przedszkolu. MA�droA�A� nie znajdowaA�a siA� na szczycie wiedzy zdobytej w szkole A�redniej, ale w piaskownicy. Tam nauczyA�em siA�, A?e trzeba:
- dzieliA� wszystko,
- postA�powaA� uczciwie,
- nie biA� innych,
- odkA�adaA� na miejsce kaA?da znalezionA� rzecz,
- sprzA�taA� po sobie,
- nie braA� nic, co do mnie nie naleA?y,
- powiedzieA� a�zprzepraszama�?, jeA�li siA� kogoA� uraziA�o,
- myA� rA�ce przed jedzeniem,
- spuszczaA� wodA�.
Wszystko to, co trzeba wiedzieA�, gdzieA� istnieje ekologia i polityka, i rA?wnoA�A� wszystkich, i zdrowe A?ycie.

R. Fulghum: a�zWszystkiego, co naprawdA� trzeba wiedzieA�
nauczyA�em siA� w przedszkolua�?.

B. WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

2. Jak rozumiemy naszA� rolA� wychowawcy?

Nauczyciel powinien traktowaA� dziecko podmiotowo z poszanowaniem indywidualnoA�ci kaA?dego dziecka, szanowaniem rA?A?nic pomiA�dzy nimi.
Wychowawca musi byA� przykA�adem dla dziecka, autorytetem, a jego zachowanie ma odzwierciedlaA� to, czego oczekuje siA� od dzieci. Ma wyzwalaA� poczucie bezpieczeA�stwa, zaufania, umieA� wsA�uchaA� siA� w potrzeby dziecka.
WaA?ne by byA� osobA� kreatywnA�, otwartA� na potrzeby dziecka, kulturalnA� i A?yczliwA� i uA�miechniA�tA�.
B. WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

3. JakA� mamy wizjA� dziecka?

Dziecku musimy stwarzaA� jak najkorzystniejsze warunki rozwoju; powinno poznaA� zasady , normy, by funkcjonowaA� w A�rodowisku,
w spoA�eczeA�stwie.
Dziecko trzeba wspieraA�, pozwoliA� im rozwinA�A� caA�y naturalny potencjaA�, jak najmniej przeszkadzaA�, ale czuwaA� stale, by rozwA?j szedA� w dobrym kierunku.
B. WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

4. Jakie prawa ma dziecko?

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikajA�ce z Konwencji Praw Dziecka, a w szczegA?lnoA�ci do:
1) WA�aA�ciwie zorganizowanego procesu opiekuA�czo a�� wychowawczo -
dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysA�owej i
bezpieczeA�stwa.
2) Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, A?yczliwego i podmiotowego
traktowania.
3) Akceptacji takim, jakim jest.
4) Spokoju i samotnoA�ci, gdy tego potrzebuje.
5) Aktywnej dyskusji z dzieA�mi i dorosA�ymi.
6) Indywidualnego procesu i wA�asnego tempa rozwoju.
7) Aktywnego ksztaA�towania kontaktA?w spoA�ecznych i otrzymania w tym
pomocy.
8) Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
9) Kontaktu z osobami, do ktA?rych mA?gA�by siA� zwrA?ciA�.
10) DoA�wiadczenia konsekwencji wA�asnego zachowania (ograniczonego
wzglA�dami bezpieczeA�stwa).
11) RA?A?norodnego, bogatego w bodA?ce i poddajA�cego siA� procesom twA?rczym otoczenia.
12) Snu i wypoczynku, jeA�li jest zmA�czone, a nie snu a�zna rozkaza�?.
13) Jedzenia i picia, gdy jest gA�odne, spragnione, ale rA?wnieA? do nauki
regulowania wA�asnych potrzeb.
14) Zdrowego jedzenia.

B. WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

5. Jakie cele staramy siA� realizowaA� w pracy pedagogicznej?

Nasze motto pracy pedagogicznej:

a�z LubiA� CiA� takim, jakim jesteA�.
WierzA� w Twoje zdolnoA�ci.
Gdy mnie potrzebujesz, jestem dla Ciebie.
Najpierw sprA?buj samodzielnie.

Wszyscy dA�A?ymy do tego samego celu a�� dobra dziecka, peA�nej akceptacji kaA?dego dziecka, rozwoju indywidualnoA�ci, bezpieczeA�stwa, wspierania.

CELE (zgodne z wymaganiami zawartymi w zaA�A�czniku do rozporzA�dzenia w sprawie
Nadzoru pedagogicznego):
1. Przedszkole realizuje koncepcjA� pracy ukierunkowanA� na rozwA?j dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sA� zorganizowane w sposA?b sprzyjajA�cy uczeniu siA�.
3. Dzieci nabywajA� wiadomoA�ci i umiejA�tnoA�ci okreA�lone w podstawie programowej.
4. Dzieci sA� aktywne.
5. Respektowane sA� normy spoA�eczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwA?j dzieci z uwzglA�dnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele wspA?A�pracujA� w planowaniu i realizowaniu procesA?w edukacyjnych.
8. Promowana jest wartoA�A� wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice sA� partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane sA� zasoby przedszkola i A�rodowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzglA�dnia wnioski z analizy badaA� zewnA�trznych i wewnA�trznych.
12. ZarzA�dzanie przedszkolem sA�uA?y jego rozwojowi.

C. ZASADY NASZEJ PRACY

1. Czy pracujemy kierujA�c siA� okreA�lonym podejA�ciem pedagogicznym?

Nasza pracA� pedagogicznA� prowadzimy nie tylko wg pA?r roku, A�wiA�t i uroczystoA�ci, ale treA�ci programowych dostosowanych do dziecka, dziaA�aA� skierowanych na dziecko.
Korzystamy z metod tj. Gruszczyk KolczyA�skiej, Weroniki Scherborne, Rudolfa Labana, Carla Orffa itp. Pracujemy wspA?lnie wg jednej koncepcji, wspieramy siA� wzajemnie.

Mamy wspA?lny punkt ciA�A?koA�ci pracy pedagogicznej a�� wychowanie muzyczne na wysokim poziomie. WspA?lnie organizujemy uroczystoA�ci i imprezy przedszkolne.

C. ZASADY NASZEJ PRACY

2. Pojedyncze dziecko w grupie.

KaA?de dziecko traktujemy indywidualnie, bo kaA?de ma inne potrzeby. Wychowawca A�wiadomie musi obserwowaA� dziecko, aby odkryA� jego wyjA�tkowoA�A�.
A�ycie w grupie sprzyja zdobywaniu pozytywnych doA�wiadczeA� i jednoczeA�nie pozwala dziecku na doA�wiadczanie ograniczeA� wynikajA�cych z codziennych reguA� A?ycia przedszkolnego a�� nawet w przypadku duA?ej swobody.
Prowadzimy pracA� indywidualnA�, rozwijamy uzdolnienia. Organizujemy dodatkowe zajA�cia wg zainteresowaA� poszczegA?lnych dzieci, np. dzieciA�cy chA?r przedszkolny. Organizujemy ciekawe kA?A�ka zainteresowaA� np.. muzycznych, plastycznych , przyrodniczych itp.
Do zadaA� wychowawcA?w naleA?y uA�wiadomienie sobie napiA�A� wynikajA�cych z rozbieA?noA�ci doA�wiadczeA� dziecka oraz wyjaA�nienie dziecku a�� odpowiednio do jego wieku- wystA�pujA�cych tu wzajemnych powiA�zaA�.
U dzieci rozwijamy: szacunek i tolerancjA�, akceptacjA� wszelkich odmiennoA�ci.
C. ZASADY NASZEJ PRACY

3. Czy mamy grupy mieszane wiekowo?

WprowadziliA�my grupy mieszane wiekowo, poniewaA? wiA�A?e siA� to z otwartym systemem pracy przedszkola.
Dzieci 6 i 5 letnie z grupy najstarszej prawdopodobnie spotkajA� siA� razem w szkole. Dzieci majA� moA?liwoA�A� przechodzenia z grupy do grupy, mA�odsze i starsze uczA� siA� wzajemnie od siebie. DziA�ki temu zmniejsza siA� rywalizacja miA�dzy dzieA�mi, rozwijana jest samodzielnoA�A�.
A?A�czenie grup wpA�ywa pozytywnie na akceptacjA� rA?A?nych osobowoA�ci (respektowanie indywidualnego tempa rozwoju).
W grupach mieszanych wiekowo pojawiajA� siA� rA?A?ne pomysA�y, uzdolnienia, wzorce poglA�dA?w i moA?liwoA�ci naA�ladowania.
C. ZASADY NASZEJ PRACY

4. Jak dzieci przechodzA� od grupy do grupy?

CzA�A�A� dzieci przechodzi z nowym rokiem szkolnym z grupy do grupy, a czA�A�A� zostaje drugi rok w tej samej grupie, do ktA?rej z kolei czA�A�A� dzieci przychodzi nowych.
Dzieci przechodzA�ce do innego pomieszczenia, przechodzA� do nowej wychowawczyni.
UwaA?amy, iA? towarzyszenie jednej wychowawczyni przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu nie jest najkorzystniejszym rozwiA�zaniem, poniewaA? jest naraA?one na zbyt jednostronne propozycje pedagogiczne, a krzywdzA�ce, w przypadku, gdy dziecko z wychowawcA� siA� nie rozumie najlepiej. Takie stanowisko reprezentujA� rodzice, ktA?rzy sA� zadowoleni, A?e kaA?da grupa wiekowa ma a�zswojA�a�? paniA�. W tak maA�ym przedszkolu nauczycielki znajA� wszystkie dzieci, gdyA? podejmujA� wiele wspA?lnych inicjatyw: zajA�A�, zabaw, wycieczek itp. Poza tym dzieci bawiA� siA� wspA?lnie podczas I i III czA�A�ci dnia, a takA?e w ogrodzie przedszkolnym. Wychowawczynie przekazujA� port folio dziecka w momencie przejA�cia do kolejnej grupy.
C. ZASADY NASZEJ PRACY

5. Czy stosujemy formy pracy otwartej?

Im wiA�cej przedsiA�wziA�A� wykraczajA�cych poza granice grupy, tym bardziej mA?wimy o formie pracy otwartej, dziecko ma wA?wczas moA?liwoA�A� wyboru miejsca i formy aktywnoA�ci.
UwaA?amy, iA? naleA?y pracowaA� w formie pracy otwartej, poniewaA? jest to coA� nowego; rA?A?norodne propozycje, mniej prowadzenia za rA�czkA�, zabawa, kontakty z innymi i z mA�odszymi, wolnoA�A� wyboru, swoboda ruchu, nauka podejmowania decyzji.
Dzieci w naszym przedszkolu wspA?lnie spA�dzaA� mogA� czas w I i III czA�A�ci dnia. WspA?lnie teA? oglA�dajA� teatrzyki, wychodzA� na spacery, na wycieczki. MogA� teA? uczestniczyA� w zajA�ciach prowadzonych w innej grupie, gdy np. tematyka odpowiada szczegA?lnie ich zainteresowaniom.
WspA?lnie organizowane sA� imprezy i uroczystoA�ci przedszkolne, co jest bardzo dobrze oceniane przez rodzicA?w.
C. ZASADY NASZEJ PRACY

6. Czas wolny, oferty i nauka na co dzieA�.

Dzieci wiedzA� kiedy majA� czas na zabawA� dowolnA�. LubiA� teA? zabawy kierowane. Nauczycielki stwarzajA� warunki do rozwoju wyobraA?ni i radoA�ci z zabawy (kA�ciki zainteresowaA�, pozyskiwanie nowych zabawek od sponsorA?w). RealizujA� podstawA� programowA� wychowania przedszkolnego i przestrzegajA� warunkA?w jej realizacji. DuA?o czasu dzieci spA�dzajA� w ogrodzie przedszkolnym podejmujA�c rA?A?norodne aktywnoA�ci na A�wieA?ym powietrzu, wychodzA� na spacery oraz wycieczki.
Przedszkole stwarza ograniczenia przed zabawA� zabawkami militarnymi, czy innymi zagraA?ajA�cymi bezpieczeA�stwu, przynoszonymi z domu.
Stwarzamy oferty, propozycje pedagogiczne, ktA?re sA� atrakcyjne, a zarazem wychowawcze dla dziecka. Dzieci lubiA� bawiA� siA� w kA�ciku teatralnym, lalek, kuchennym, maA�ego majsterkowicza i szachisty.
MoA?liwoA�ci nauki dajA� nam zwykA�e sytuacje codzienne tj. jedzenie, mycie rA�k, zA�bA?w itp.
Sytuacje spoA�eczne stwarzajA� moA?liwoA�ci nauki tj.: naA�ladownictwo, dostosowanie, wyraA?anie i obrona swojej opinii, rozwiA�zywanie konfliktA?w.

C. ZASADY NASZEJ PRACY

7. Jak odbywa siA� planowanie pedagogiczne.

Planujemy na kaA?dy miesiA�c pracy. Tematyki sA� okreA�lane tygodniowo. Ich iloA�A� zgodna z iloA�ciA� dni w miesiA�cu. Plany piszA� nauczyciele dla uA�atwienia wA�asnej pracy, w formie, jaka im odpowiada. Zapisy w planie i w dzienniku zajA�A� muszA� byA� zgodne. Nauczycielki plany oddajA� do 25-go dnia kaA?dego miesiA�ca, co jest obowiA�zkiem statutowym. Nauczycielka musie umieA� w razie potrzeby wyjaA�niA� na czym polega jej planowanie. Musi byA� zgodne z obowiA�zujA�cym programem i obserwacjami potrzeb dzieci. Podstawowym obowiA�zkiem nauczyciela jest dbanie o realizacjA� podstawy programowej wychowania przedszkolnego. NiektA?rzy n-le sporzA�dzajA�c plan pracy odnotowujA� zapis realizacji zadaA� spoA�rA?d 15 obszarA?w do realizacji w ramach podstawy programowej. Stanowi to duA?e uA�atwienie podczas monitorowania realizacji podstawy programowej, do ktA?rej to nauczyciele sA� zobowiA�zani.
W razie potrzeby moA?na wprowadzaA� zmiany w planach, np. spowodowane warunkami pogodowymi, absencjA� dzieci itp.
Kierujemy siA� wspA?lnymi celami, wyznaczamy ramy organizacyjne, odzwierciedlamy planujA�c, to, co siA� dzieje w grupie.

C. ZASADY NASZEJ PRACY

8. Jak powstajA� tematy, treA�ci pracy pedagogicznej.

Tematy okreA�lamy w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez dyrektora, wedA�ug celA?w nauczania a�� wspierania okreA�lonych zdolnoA�ci, wedA�ug sytuacji oraz w oparciu o znajomoA�A� potrzeb dzieci.
Tematy odzwierciedlajA� zainteresowania dzieci, nie sA� narzucane sztywno przez nauczyciela. Wychowawca wybiera tematy ciekawe dla dzieci w swojej grupie, dostosowane do ich moA?liwoA�ci.
Najpierw realizujemy tematy najbliA?sze dziecku, ich A�rodowisku, nastA�pnie poszerzamy je.

C. ZASADY NASZEJ PRACY

9. Dzieci obcokrajowcA?w w naszej placA?wce.

Obecnie nie uczA�szczajA� do naszego przedszkola dzieci obcokrajowcA?w .
Nie mamy uprzedzeA�, jesteA�my otwarci na spotkanie wielokulturowe. SA�dzimy, A?e mogA�oby ono wprowadziA� wiele dobrego do naszej placA?wki i uA�atwiA� wprowadzanie w A?ycie wiele treA�ci wychowawczych, tj. akceptacja, pomoc, zrozumienie itp.
Przygotowujemy corocznie wychowankA?w na przyjA�cie do przedszkola dzieci pochodzA�cych z innych kultur i obyczajowoA�ci. Corocznie organizujemy Bal Pasiastych pod hasA�em promowania postaw otwartoA�ci na wszelka innoA�A� wA�rA?d ludzi. Podczas balu, wg pozyskanego scenariusza uwraA?liwiamy dzieci na krzywdA� innych, niedostatek, wszelkiego rodzaju innoA�A� wyglA�du, zachowania. PrzyA�A�czamy siA� do TEG- Tygodnia Edukacji Globalnej, wykorzystujemy pozyskane materiaA�y do realizacji z dzieA�mi w wieku przedszkolnym. ZapoznajA�c dzieci z ich rA?wieA�nikami w innych krajach, przybliA?ajA�c ich A?ycie, problemy dnia codziennego wyzwalamy postawA� akceptacji, a nawet empatii.
C. ZASADY NASZEJ PRACY

10. Integracja dzieci niepeA�nosprawnych.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci z niepeA�nosprawnoA�ciA�.
W odlegA�ych latach zorganizowane byA�o wczesne wspomaganie rozwoju dla dziecka z zespoA�em Downa. UczA�szczaA�y teA? dzieci z poraA?eniem mA?zgowym, z autyzmem oraz innymi zaburzeniami w rozwoju.
Obecnie do przedszkola uczA�szcza dziecko z orzeczeniem o potrzebie ksztaA�cenia specjalnego. Z chwilA� rozpoczA�cia edukacji przedszkolnej zostaA�o objA�te pomocA� psychologiczno-pedagogicznA�. Opracowano IPET i zatrudniono specjalistA�: terapeutA� pedagogicznego.
Dzieci w naturalny sposA?b przyjA�A�y chA�opca do grupy, chA�tnie siA� z nim bawiA�, a w razie potrzeby otaczajA� troskA�. Wszystko to sprawia, A?e chA�opiec ten dobrze czuje siA� w przedszkolu i A�wietnie rozwija, a praca z nim przynosi jak najlepsze oczekiwane efekty.
C. ZASADY NASZEJ PRACY

11. Dzieci roA?nych wyznaA� w naszej placA?wce.

Orientujemy siA�, jakich wyznaA� sA� dzieci w naszej placA?wce.
ZajA�cia z religii, sA� prowadzone bezpA�atnie we wszystkich grupach wiekowych.
ZajA�cia prowadzi siostra, ktA?ra ma A�wietny kontakt z dzieA�mi, uczestniczy w A?yciu placA?wki oraz w radach pedagogicznych.
W przypadku, gdy rodzic nie chce, by jego dziecko uczestniczyA�o w zajA�ciach z religii, przechodzi ono do sA�siedniej grupy, gdzie jest pod opiekA� nauczycielki.
W miarA� potrzeb nabywamy wiedzA� na temat rA?A?nych religii. Nasze przekonania religijne nie mogA� wpA�ywaA� na naszA� pracA� z dzieA�mi innych wyznaA�.
D. INDYWIDUALNE KWESTIE MERYTORYCZNE

1. Nasz dzieA�.

Ramowy rozkA�ad dnia w przedszkolu:

6.30. – 8.30. – Zabawy dowolne, konstrukcyjne, tematyczne, przy stolikach: utrwalanie form grzecznoA�ciowych, poprawnych zachowaA� i nawykA?w. Prace gospodarcze i porzA�dkowe w kA�ciku przyrody. Praca indywidualna i wyrA?wnawcza z dzieckiem zdolnym.Kontakty indywidualne z dzieA�mi i rodzicami.
8.30. – 8.45. – A�wiczenia poranne lub zabawa ruchowa, przygotowanie do A�niadania.
8.45. – 9.00. – Asniadanie.
9.00. – 10.00. – ZajA�cia dydaktyczne wedA�ug planu.
10.00. – 11.15. – Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie; gry i zabawy ruchowe, zajA�cia sportowe w ogrodzie przedszkolnym o w terenie. Zabawy, zajA�cia wA�asne w sali (w kA�cikach, konstrukcyjne, gry stolikowe, A�w. graficzne, kolorystyczne wg wyboru).
11.15. – 11.30. – Zabawa ruchowa, przygotowanie do obiadu.
11.30. – 12.15. – Obiad.
12.15. – 13.45. – Odpoczynek, sA�uchanie bajek, zabawy relaksujA�ce, integrujA�ce. Zabawy na powietrzu. Zabawy dowolne.
13.45. – 14.00. – Zabawa ze A�piewem lub ruchowa. ZajA�cia porzA�dkowe. Przygotowanie do podwieczorku.
14.00. – 14.15. – Podwieczorek.
14.15. – 16.30. – Zabawa dydaktyczna. Utrwalanie wierszy, piosenek. SA�uchanie opowiadaA�. Praca wyrA?wnawcza. Zabawy na przyrzA�dach w ogrodzie przedszkolnym. Kontakty z rodzicami.

Ramowy rozkA�ad dnia w przedszkolu jest okreA�lony w statucie przedszkola. Nauczyciele przygotowujA� rozkA�ady dnia dla poszczegA?lnych grup, ktA?re podlegajA� zatwierdzeniu przez dyrektora. Przestrzegane sA� zalecane warunki realizacji podstawy programowej, tzw. zasada piA�ciopodziaA�u.
Priorytetem jest przestrzeganie codziennego wychodzenia dzieci na A�wieA?e powietrze, organizacji duA?ej iloA�ci zabaw i gier ruchowych, spacerA?w, wycieczek, zajA�A� ruchowych w terenie.
D. INDYWIDUALNE KWESTIE MERYTORYCZNE

2.ReguA�y w naszej placA?wce.

Przedszkole kieruje siA� okreA�lonymi reguA�ami, ktA?re umoA?liwiajA� wzajemne wspA?A�A?ycie. ReguA�y sA� jasno okreA�lone, akceptowane przez pracownikA?w i rodzicA?w, np.
- Nie wchodzimy w butach na gA?rA�, ani na sale zajA�A�!
- Nie dajemy dzieciom gumy do A?ucia ani chipsA?w do Przedszkola!,
Ponadto w porozumieniu z rodzicami okreA�lono jeden dzieA� w tygodniu a�� A�rodA�, jako DzieA� bez sA�odyczy. CaA�a spoA�ecznoA�A� przedszkolna powstrzymuje siA� wA?wczas od jedzenia sA�odyczy. Jest to wstA�p do promowania zdrowego A?ywienia.

Dzieci ustalajA� wspA?lnie z nauczycielkami Kontrakty grupowe, podpisujA� je jak umiejA� i sA� one wywieszone w salach zajA�A�, w formie obrazkowej, symbolicznej itp. Poza tym reguA�y sA� okreA�lone w Systemie motywacyjnym zaA�A�czonym do Programu Wychowawczego Przedszkola. Poprzez TablicA� dobrych manier , KrzeseA�ko przemyA�leA� motywujemy dzieci do poA?A�danych zachowaA�.

D. INDYWIDUALNE KWESTIE MERYTORYCZNE

3.WystrA?j wnA�trz.

W kaA?dej grupie przedszkolnej sA� kA�ciki tematyczne, ktA?re sA� na bieA?A�co wzbogacane. Wg potrzeb naleA?y modyfikowaA� kA�ciki lub tworzyA� nowe zgodnie z zainteresowaniami dzieci. Dekoracje wieszamy na wysokoA�ci oczu dziecka. SA� one zgodne z aktualnA� tematykA�, porA� roku, stale zmieniane.
Zabawki wybieramy trwaA�e, najlepiej z materiaA�A?w przyjaznych dziecku, bez drobnych elementA?w, ktA?re mogA�yby byA� oderwane.
W kaA?dej sali sA� duA?e klocki konstrukcyjne, elementy do A�A�czenia, rozwijania wyobraA?ni.
Pozyskano duA?e klocki z pianki, obszyte materiaA�em, ktA?re dzieci wykorzystujA� do siedzenia, ukA�adania kompozycji, stawiania wieA?y i na wiele innych sposobA?w.
Dzieci mogA� wspA?A�tworzyA� wystrA?j wnA�trz. Ich prace sA� ozdobA� A�cian, parapetA?w itp. Nie ma zabawek, do ktA?rych dostA�p jest ograniczany dzieciom. Dopuszcza siA� rA?wnieA? okresowe poA?yczanie zabawek przez dzieci z innych grup.
CzA�A�A� mebelkA?w jest lekka, dzieci majA� moA?liwoA�A� ich przenoszenia, przez co wykorzystujA� je do zabaw i tworzenia nowych kA�cikA?w do wykorzystania np. przez jeden dzieA�.
DziaA�ajA� w przedszkolu kA�ciki ksiA�A?ek dzieciA�cych, wzbogacane systematycznie przez pozycje wypoA?yczane z biblioteki dzieciA�cej oraz wypoA?yczane okresowo przez inne dzieci.
Nauczycielki tworzA� rA?wnieA? kA�ciki na potrzeby realizowanej aktualnie tematyki. Tak powstaA� np. Sklep u Starszaka, Ekologiczny domek, KA�cik astronomiczny z rakietA� kosmicznA� i wiele innych.
D.INDYWIDUALNE KWESTIE MERYTORYCZNE

4.JakA� wagA� przykA�adamy do zdrowia, wyA?ywienia i wychowania ekologicznego?

Zdrowie naszych podopiecznych jest priorytetowym zadaniem przedszkola. Rozwijamy sprawnoA�A� fizycznA� dzieci poprzez codzienne zabawy i zajA�cia ruchowe na powietrzu, w ogrodzie i terenie o ile tylko nie pada deszcz. Prowadzimy 3 razy w tygodniu zorganizowane A�wiczenia gimnastyczne .
Wspieramy samodzielne dbanie o higienA� przez dzieci a�� mycie rA�k, buzi, codzienne mycie zA�bA?w w przedszkolu, uczymy dzieci utrzymywaA� czystoA�A�, zachowania w toalecie. WspA?A�pracujemy z pielA�gniarkA� szkolnA� i lekarzami. Realizujemy OgA?lnopolskie Programy Zdrowotne: Akademia Aquafresh, Kubusiowi Przyjaciele Natury.
Dzieci majA� moA?liwoA�A� pobycia w samotnoA�ci w przedszkolu.
Dbamy o przedszkolny plac zabaw, uczymy dzieci wA�aA�ciwego korzystania z urzA�dzeA�. Organizujemy przedsiA�wziA�cia poza placA?wkA� a�� spacery, wycieczki, mecze sportowe na halach i boiskach szkolnych.
Wpajamy dzieciom, A?e jedzenie sA�odyczy jest szkodliwe dla zdrowia. Dzieci wiedzA�, A?e zamiast cukierkA?w lepiej zjeA�A� rodzynki, czy inne suszone owoce.
Uczymy dzieci segregowaA� A�mieci, szacunku do przyrody, poprzez codzienne sytuacje oraz specjalnie organizowane zajA�cia.
Szerzej na ten temat traktujA� dodatkowe programy realizowane przez przedszkole.
Od kilku lat dzieci dwa razy w roku uczestniczA� Gminnych Olimpiadach Sportowych PrzedszkolakA?w w hali L.O. oraz na stadionie sportowym. WspA?A�pracujemy z FundacjA� na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej.
Dzieci uczestniczyA�y w Gminnej Olimpiadzie Ekologicznej PrzedszkolakA?w. UczestniczA� w wielu konkursach ekologicznych zdobywajA�c nagrody: Moja ekologiczna roA�linka, SegregujA� A�mieci, A?owcy baterii.
Priorytetem Przedszkola jest dbanie o zdrowe A?ywienie dzieci. Realizujemy Program wA�asny: Wiem co jem oraz szereg innych ogA?lnopolskich programA?w dotyczA�cych zdrowia.
Sukcesem Przedszkola byA�o zdobycie III miejsca w miA�dzywojewA?dzkim konkursie dotyczA�cym profilaktyki onkologicznej. Przedszkole otrzymaA�o prestiA?owy Certyfikat Przedszkola PromujA�cego Zalecenia Europejskiego Kodeksu walki z Rakiem.

D.INDYWIDUALNE KWESTIE MERYTORYCZNE

5. Adaptacja nowych dzieci.

Przedszkole duA?A� wagA� przywiA�zuje do adaptacji nowych dzieci. Posiadamy wypracowane metody, program adaptacyjny. AdaptacjA� wspomaga najczA�A�ciej matka, ale zdarza siA�, A?e jest to inna osoba zaufana dziecku. Nauczycielka grupy najmA�odszej opracowaA�a i realizuje od lat Program adaptacyjny.
Stopniujemy przyjmowanie nowych dzieci w ten sposA?b, ze podczas dyA?uru wakacyjnego w sierpniu dzieci nowo przyjA�te uczestniczA� w czA�A�ci dnia w przedszkolu, korzystajA� z Dni otwartych, dziA�ki czemu przyzwyczajajA� siA� do przedszkola, pan, nowego otoczenia.
Istnieje reguA�a, A?e w miesiA�cu wrzeA�niu nikt z pracownikA?w przedszkola nie korzysta z urlopu, ani innych dni wolnych o ile nie jest to naprawdA� konieczne.
Dzieci w grupie najmA�odszej majA� dwie panie do pomocy oprA?cz nauczycielki. W razie potrzeby, dzieA�mi zajmuje siA� rA?wnieA? staA?ystka.
Prowadzone sA� specjalne zajA�cia i zabawy integrujA�ce grupA�.
Rodzice dzieci nowych codziennie sA� informowani przez nauczycielkA� o postA�pach dziecka w procesie adaptacji. Podczas pierwszych spotkaA� przeprowadzane sA� zabawy integracyjne z dzieA�mi i rodzicami. Wszystko to przynosi dobre efekty, dzieci od lat w 100% adaptujA� siA� do przedszkola.
E. ASPEKTY UZUPEA?NIAJA�CE ODNOAsNIE POSZCZEGA�LNYCH GRUP WIEKOWYCH

1. Praca z dzieA�mi w poszczegA?lnych grupach.

Zasady pracy w poszczegA?lnych grupach odbiegajA� od ogA?lnych zasad pracy w placA?wce tylko w niektA?rych aspektach i sA� wynikiem wieku dzieci w danej grupie i ich moA?liwoA�ci.
Wszystkie grupy dA�A?A� do uksztaA�towania u wychowankA?w aktywnej postawy wobec zjawisk otaczajA�cego A�wiata, wyposaA?enia ich w okreA�lony zasA?b wiadomoA�ci, zapewnienia kaA?demu dziecku wszechstronnego rozwoju, na miarA� potrzeb indywidualnych.
W grupie najstarszej kA�adziemy nacisk na przygotowanie do szkoA�y, lecz nie stanowi to wydzielonej dziedziny dziaA�alnoA�ci, lecz jest wynikiem caA�oksztaA�tu jego dziaA�alnoA�ci, czynnoA�ci wyzwalajA�cej rA?A?norodnA� aktywnoA�A� wychowankA?w, pozwalajA�c osiA�gnA�A� moA?liwie najwyA?szy dla nich poziom szkolnej dojrzaA�oA�ci.
Nauczycielki z poszczegA?lnych grup wspA?A�pracujA� ze sobA�, zapraszajA� wzajemnie na zajA�cia, dzielA� siA� pomysA�ami, dziA�ki czemu dzieci podejmujA� rA?A?norodne, urozmaicone formy aktywnoA�ci. Aktywne metody pracy podejmowane przez wychowawcA?w mobilizujA� dzieci do dziaA�ania. Prowadzone prze wychowawcA?w port folio jest przekazywane z grupy do grupy i na bieA?A�co uzupeA�niane, tak by w caA�oA�ci byA�o skompletowane w momencie zakoA�czenia edukacji przedszkolnej dziecka i wrA�czone rodzicom na pamiA�tkA� obrazujA�cA� rozwA?j dziecka.
Dzieci zdolne sA� objA�te opiekA� i majA� moA?liwoA�A� rozwijania zdolnoA�ci poprzez dostosowane do ich moA?liwoA�ci zadania. Z dzieA�mi majA�cymi trudnoA�ci nauczycielki pracujA� indywidualnie lub w maA�ych zespoA�ach. W razie potrzeby jest organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Dzieci potrzebujA�ce majA� zajA�cia z logopedA�. Prowadzona jest rA?wnieA? gimnastyka korekcyjna. Na bieA?A�co postA�py dzieci sA� diagnozowane, monitorowane , tak, by kaA?de z nich miaA�o szansA� rozwoju na miarA� swoich moA?liwoA�ci, potrzeb i zainteresowaA�.

E.ASPEKTY UZUPEA?NIAJA�CE ODNOAsNIE POSZCZEGA�LNYCH GRUP WIEKOWYCH

2. Praca z dzieA�mi w grupie najstarszej. Przygotowanie do szkoA�y.

W grupie najstarszej kA�adziemy nacisk na przygotowanie do szkoA�y, lecz nie stanowi to wydzielonej dziedziny dziaA�alnoA�ci lecz jest wynikiem caA�oksztaA�tu jego dziaA�alnoA�ci, czynnoA�ci wyzwalajA�cej rA?A?norodnA� aktywnoA�A� wychowankA?w, pozwalajA�c osiA�gnA�A� moA?liwie najwyA?szy dla nich poziom szkolnej dojrzaA�oA�ci.
UmiejA�tnoA�ci, jakie powinno posiA�A�A� dziecko zawarte sA� w Programie wychowania w przedszkolu.
Dzieci sA� oswajane ze szkoA�A� m.in. poprzez wizyty w szkole, na boisku szkolnym, obserwacje lekcji szkolnych, wspA?lne teatrzyki z uczniami szkoA�y itp.
Nauczycielki grupy najstarszej opracowujA� Plan wspA?A�pracy ze szkoA�ami. W przedszkolu prowadzone jest rA?wnieA? Badanie losA?w absolwentA?w, wyniki ktA?rego wskazujA� na sfery, ktA?re naleA?y rozwijaA�.
Dzieci zdolne sA� objA�te opiekA� i majA� moA?liwoA�A� rozwijania zdolnoA�ci poprzez dostosowane do ich moA?liwoA�ci zadania. Z dzieA�mi majA�cymi trudnoA�ci nauczycielki pracujA� indywidualnie lub w maA�ych zespoA�ach.
Dzieci odbywajA�ce roczne obowiA�zkowe przygotowanie przedszkolne otrzymujA� do 15 kwietnia kaA?dego roku InformacjA� o gotowoA�ci dziecka do podjA�cia nauki w szkole.

E. WSPA�A?PRACA W ZESPOLE

1.Jak pracuje kierownictwo?

Dyrektor przedszkola:

1) Kieruje bieA?A�cA� dziaA�alnoA�ciA� przedszkola i reprezentuje je na zewnA�trz.

2) Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola.

3) Sprawuje nadzA?r pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli lub ich dorobku zawodowego w zwiA�zku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego.
4) Sprawuje opiekA� nad wychowankami oraz stwarza warunki do rozwijania samodzielnej pracy wychowankA?w.

5) Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadaA� i ich doskonaleniu zawodowym.

6) Zapewnia w miarA� moA?liwoA�ci odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadaA� dydaktycznych i wychowawczo-opiekuA�czych.

7) Realizuje zadania zgodnie z uchwaA�ami rady pedagogicznej, podjA�te w ramach ich kompetencji stanowiA�cych oraz zarzA�dzeniami organA?w nadzorujA�cych przedszkole.

8) Ma prawo do wstrzymywania uchwaA� rady pedagogicznej, jeA�li sA� one niezgodne z prawem oA�wiatowym.

9) Dysponuje A�rodkami okreA�lonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialnoA�A� za ich prawidA�owe wykorzystanie, a takA?e administracyjnA�, finansowA� i gospodarczA� obsA�ugA� przedszkola.

10) Wykonuje inne zadania wynikajA�ce z przepisA?w szczegA?lnych; wspA?A�dziaA�a ze szkoA�ami wyA?szymi oraz zakA�adami ksztaA�cenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

11) Dyrektor przedszkola moA?e, w drodze decyzji skreA�liA� wychowanka z listy wychowankA?w, w przypadkach okreA�lonych w A�16 ust. 6 niniejszego statutu; decyzja o skreA�leniu podejmowana jest na podstawie uchwaA�y rady pedagogicznej.

12) Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakA�adu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracownikA?w nie bA�dA�cych nauczycielami.

13) Dyrektor przedszkola w szczegA?lnoA�ci decyduje w sprawach:
a�? zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracownikA?w przedszkola;
a�? przyznawania nagrA?d oraz wymierzania kar porzA�dkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
a�? wystA�powania z wnioskami w sprawach odznaczeA�, nagrA?d i innych wyrA?A?nieA� dla nauczycieli oraz pozostaA�ych pracownikA?w przedszkola

14) Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swych zadaA� wspA?A�pracuje z radA� pedagogicznA� i radA� rodzicA?w.

F.WSPA�A?PRACA W ZESPOLE

2. Jak podejmuje siA� decyzje?

Decyzje dyrektora w wiA�kszoA�ci przypadkA?w sA� opiniowane przez pracownikA?w. Zawsze te, ktA?re wynikajA� z zapisu ustawy o Systemie oA�wiaty, np. tygodniowy rozkA�ad zajA�A�, arkusz organizacyjny, aneksy do arkusza, przydziaA� nagrA?d burmistrza itp.
Wychowawczynie sA� pytane o zdanie rA?wnieA? przy przyjmowaniu nowych dzieci, wspA?A�pracy w grupie (kto z kim), przyjmowaniu na praktyki studentek, staA?ystek, odnoA�nie wystroju przedszkola, przerwy wakacyjnej, urlopA?w, imprez i uroczystoA�ci z udziaA�em dzieci, opinii o pracy nauczyciela, zakupA?w do przedszkola, wspA?A�pracy z innymi instytucjami itp.
Nauczycielki opiniujA� rA?wnieA? przydziaA� zajA�A� dodatkowych, tak, by kaA?da w czynnoA�ciach dodatkowych robiA�a to, w czym czuje siA� najlepiej.

F. WSPA�A?PRACA W ZESPOLE

3. PodziaA� kompetencji w przedszkolu.

Propozycje przydziaA�u nauczycielom staA�ych prac i zajA�A� sA� wspA?lnie omawiane, tak, by kaA?dy nauczyciel mA?gA� siA� wykazaA� w dziedzinie, w ktA?rej czuje siA� najlepiej, ma ku temu kompetencje i szanse na wykazanie siA�, osiA�gniA�cie sukcesu, co przyczyni siA� do polepszania pracy przedszkola.
PeA�na akceptacja przez nauczycieli (pozytywne zaopiniowanie podczas rady pedagogicznej) przydzielenia im dodatkowych prac i zajA�A� sprzyja jak najlepszej ich realizacji. Wieloletnia praca tych samych nauczycieli w naszym przedszkolu pozwoliA�a na wzajemne poznanie siA� i wykorzystanie umiejA�tnoA�ci i zdolnoA�ci nauczycieli w dodatkowej pracy.
SzczegA?A�owy podziaA� kompetencji a�� w dokumentacji przedszkola.

F.WSPA�A?PRACA W ZESPOLE

4. Jak organizujemy narady sA�uA?bowe?

TematykA� i porzA�dek narady ustala dyrektor, powiadamia pracownikA?w o terminie i temacie w Zeszycie przepA�ywu informacji. Narady przygotowuje dyrektor we wspA?A�pracy z pracownikami, na szkoleniowe narady zapraszane sA� rA?wnieA? osoby z zewnA�trz. CzA�A�A� punktA?w narad powraca. Dyskusje prowadzA� wszyscy. Protokolantka zapisuje treA�A� narad, przepisuje protokA?A�, z ktA?rym zapoznani sA� w terminie 7 dni osoby biorA�ce udziaA� w naradzie i mogA� one zgA�osiA� swoje zastrzeA?enia, bA�dA? podpisaA� protokA?A�.
Na naradzie czasami korzysta siA� z prezentacji np. multimedialnej, Internetu, filmA?w, gazetek A�ciennych. Czasami zapraszani sA� rodzice, prelengenci.
Na naradach poruszane sA� m.in. tematy: zastA�pstwa za nieobecnych nauczycieli, urlopy, ogA?lne kwestie organizacyjne, wspA?lne problemy dotyczA�ce koncepcji, omawianie przypadkA?w poszczegA?lnych dzieci, konflikty na rA?A?nych pA�aszczyznach, kwestie finansowe, zakupy, kontakty z rodzicami, przekazywanie informacji np. z narad dyrektorA?w placA?wek.
Podejmowane sA� uchwaA�y np. w sprawie arkusza organizacyjnego, aneksA?w do arkusza, planu finansowego itp. Dyrektor przedstawia wnioski z nadzoru pedagogicznego, wyniki ewaluacji wewnA�trznej i wszelkie sprawy wynikajA�ce z bieA?A�cej pracy przedszkola.
Corocznie planowany jest harmonogram narad pedagogicznych, zawarty w Planie Nadzoru pedagogicznego.
F.WSPA�A?PRACA W ZESPOLE

5. Jak wykorzystujemy pracA� osA?b zatrudnionych w niepeA�nym
wymiarze godzin?

Osoby zatrudnione w niepeA�nym wymiarze godzin majA� te same obowiA�zki co zatrudnieni w peA�nym wymiarze, tylko pracujA� krA?cej. Nie ma to przekA�adu na mniej zadowalajA�cA� pracA�.
Pracownicy zatrudnienie w wymiarze niepeA�nym sA� na staA�e przyporzA�dkowani do grupy. WspA?A�tworzA� plany miesiA�czne z nauczycielkami swojej grupy i ponoszA� peA�nA� odpowiedzialnoA�A� za realizacjA� przydzielonych zadaA�.
F. WSPA�A?PRACA W ZESPOLE

6.WybA?r i wprowadzenie nowych pracownikA?w.

Zatrudnienie nowych pracownikA?w poprzedza rozmowa kwalifikacyjna prowadzona z kandydatem przez dyrektora przedszkola. Zatrudnienie musi byA� zgodne z posiadaniem przez kandydata odpowiedniego do stanowiska wyksztaA�cenia. Bierze siA� pod uwagA� predyspozycje do pracy na okreA�lonym stanowisku, np. przygotowanie pedagogiczne, kulturA� bycia, praktykA� w zawodzie itp.
Nowo zatrudnionym przydziela siA� opiekuna do wprowadzenia do zespoA�u, by poczuA� siA� pewnie w pracy. Zapewnienie wszystkim przyjaznej atmosfery w pracy przekA�ada siA� na jej jakoA�A� i zaangaA?owanie.

F.WSPA�A?PRACA W ZESPOLE

7.Jak wyglA�da wspA?A�praca z praktykantami?

ChA�tnie przyjmujemy praktykantA?w do przedszkola; najwiA�cej studentA?w z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
SA� wytyczone osoby wprowadzajA�ce praktykanta do pracy. Zawsze jest wyznaczony opiekun. Praktykanci czA�sto wzbogacajA� placA?wkA� o nowe pomysA�y np. w pracy z dzieA�mi w oparciu o nowe metody, pomysA�y z uczelni itp. Poza tym dzieci staja siA� A�mielsze, bardziej otwarte na nowo poznane osoby.
Praktykanci przeprowadzajA� czA�sto rA?wnieA? dodatkowe czynnoA�ci np. dekorujA� sale, organizujA� np. zabawy i wrA?A?by Andrzejkowe , przebierajA� siA� za wrA?A?ki, za PaniA� JesieA� itp. Wszystko to sprawia, ze zajA�cia staja siA� ciekawsze i bardziej urozmaicone.

F.WSPA�A?PRACA W ZESPOLE

8.WspA?A�praca z personelem administracyjno a�� obsA�ugowym.

Personel pomocniczy jest na bieA?A�co wA�A�czany w pracA� z dzieA�mi. PrzydziaA� czynnoA�ci jest jasno okreA�lony i widniej na staA�e na tablicy dla pracownikA?w. Nie istniejA� konflikty w tym zakresie, zespA?A� jest bardzo zgrany, A�wietnie ze sobA� wspA?A�pracuje. W razie nieobecnoA�ci ktA?regoA� z pracownikA?w jest okreA�lona osoba przejmujA�ca zastA�pstwo, dziA�ki temu praca przebiega sprawnie, bez zakA�A?ceA�, wszystko jest zrobione na czas.
Dyrektor organizuje narady z personelem obsA�ugowym, jest zaA�oA?ona teczka protokoA�A?w. Personel pracujA�cy na salach z dzieA�mi zna swoje uprawnienia odnoA�nie zapisA?w o udzielaniu pomocy psychologiczno a�� pedagogicznej dzieciom, pomaga dzieciom w nabywaniu umiejA�tnoA�ci samoobsA�ugowych, poza tym panie sA� caA�y czas na sali opiekujA�c siA� dzieA�mi. Nie wyrA�cza dzieci lecz A�wiczy systematycznie z dzieckiem, by byA�o jak najbardziej samodzielne. Dzieci sA� wA�A�czane do codziennych czynnoA�ci gospodarczo-porzA�dkowych np. grabiA� liA�cie w ogrodzie przedszkola, peA�niA� dyA?ury przy podlewaniu kwiatA?w, porzA�dkowe w kA�cikach, podczas rozdawania posiA�kA?w itp.

F.WSPA�A?PRACA W ZESPOLE

9.WspA?A�praca w ramach zespoA�u pedagogicznego.

WspA?A�praca w ramach zespoA�u pedagogicznego odbywa siA� systematycznie w ramach WDN. Poza tym nauczycielki wspA?lnie tworzA� dokumentacjA� przedszkolnA�, pracujA� w zespoA�ach nauczycielskich np. ds. ewaluacji wewnA�trznej, ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ds. promocji zaleceA� Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, ds. wychowawczych, ds. planowania itp. WspA?A�praca ukA�ada siA� pomyA�lnie, najbardziej widoczne jest to w pierwszej i trzeciej czA�A�ci dnia, kiedy to organizowane sA� wspA?lne zabawy dla dzieci, teatrzyki, zajA�cia muzyczne. Nie ma sytuacji konfliktowych, zespA?A� jest bardzo zA?yty ze sobA�.
WspA?A�praca ukA�ada siA� pomyA�lnie, najbardziej widoczne jest to w pierwszej i trzecie czA�A�ci dnia, kiedy to organizowane sA� wspA?lne zabawy dla dzieci, teatrzyki, zajA�cia muzyczne.
OdbywajA� siA� zajA�cia koleA?eA�skie, ktA?re sA� planowane na caA�y rok szkolny i monitorowane przez wyznaczona osobA�. Tego typu wspA?A�praca przynosi bardzo dobre efekty
Obecnie caA�a rada pedagogiczna wziA�A�a udziaA� w projekcie: WspA?A�praca. Doskonalenie SamoksztaA�cenie. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkA?A� i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim. Projekt polega na systematycznym doskonaleniu caA�ej rady pedagogicznej wraz z dyrektorem. Tego typy wspA?A�praca, wspA?lnie wypracowane materiaA�y, nabywanie doA�wiadczeA�, dzielenie siA� umiejA�tnoA�ciami integrujA� zespA?A� i przekA�adajA� siA� na jakoA�A� pracy nauczycieli.

F.WSPA�A?PRACA W ZESPOLE

10.Jak organizujemy zajA�cia dodatkowe w przedszkolu?

ZajA�cia dodatkowe sA� organizowane na A?yczenie rodzicA?w. Od wrzeA�nia 2013 r. zgodnie z wytycznymi MEN zaniechano pobierania opA�at od rodzicA?w za prowadzenie zajA�A� dodatkowych tj. j. angielski, zajA�cia rytmiczno a�� umuzykalniajA�ce, Zumba, taniec towarzyski. ZajA�cia rytmiczno-umuzykalniajA�ce oraz taneczne sA� prowadzone przez nauczycieli przedszkola, bezpA�atny akompaniament zapewnia nam rodzic a�� nauczyciel szkoA�y Muzycznej. Wychowawczyni, p. Dorota ZiA�tek odpowiedzialna za przygotowywanie imprez i uroczystoA�ci przedszkolnych prowadzi bezpA�atnie zajA�cia z wszystkimi dzieA�mi.
Dyrektor podjA�A� negocjacje z organem prowadzA�cym o zorganizowanie bezpA�atnych zajA�A� z J. angielskiego dla przedszkolakA?w.
Przedszkole korzystaA�o rA?wnieA? z zajA�A� opA�acanych przez fundusze z Unii Europejskiej, ktA?re byA�y bezpA�atne dla rodzicA?w.
ZajA�cia z logopedii i gimnastyki korekcyjnej sA� bezpA�atne, opA�acane przez GminA�.
CzeA�A� dzieci korzysta teA? z bezpA�atnych zajA�A� organizowanych w Poradni Psychologiczno a�� Pedagogicznej (obecnie sA� to programy: RosnA� zdrowo i PoznajA� A�wiat).
BezpA�atnie organizowana jest nauka religii dla wszystkich chA�tnych dzieci we wszystkich grupach wiekowych.
ProwadzA�cy zajA�cia dodatkowe przekazujA� rodzicom informacje o realizowanym przez siebie programie i postA�pach dziecka. OkreA�lajA� zakres wspA?A�pracy z rodzicami, wA�A�czajA� rodzicA?w do A�wiczeA� w domu, udzielajA�c wskazA?wek i wsparcia.
G. NASZA WSPA�A?PRACA Z RODZICAMI

1. Jak ukA�adamy wspA?A�pracA� z rodzicami?

WspA?A�praca z rodzicami jest bardzo waA?na dla obu stron. Tylko ujednolicone formy wychowania dadzA� najlepsze efekty wychowawcze dziecka.
Od rodzicA?w oczekujemy zainteresowania, staA�ego kontaktu z nami, zgA�aszania problemA?w zdrowotnych i wychowawczych itp.
My ze swojej strony proponujemy rA?A?ne formy wspA?A�pracy z rodzicami. SA� to np. DzieA� rodzica w przedszkolu, PopoA�udnia z rodzicami. Rodzice biorA� udziaA� w zajA�ciach otwartych, sA� wA�A�czani do imprez i uroczystoA�ci przedszkolnych typu: Andrzejki, MikoA�ajki, Choinka noworoczna, Piknik rodzinny, AswiA�to jesieni itp., pomagajA� w szyciu strojA?w dla dzieci.
Rada rodzicA?w moA?e wystA�powaA� z wnioskami do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. Opiniuje projekt planu finansowego skA�adanego przez dyrektora przedszkola. MoA?e gromadziA� fundusze z dobrowolnych skA�adek rodzicA?w oraz innych A?rA?deA� w celu wspierania dziaA�alnoA�ci statutowej przedszkola.
NawiA�zujemy kontakt z rodzicami juA? przy zapisach dziecka do przedszkola, rozmawiamy, dbamy o staranne wypeA�nienie karty i ankiety informacyjnej o dziecku, celem jak najlepszego poznania dziecka. Realizowany jest Program adaptacyjny we wspA?A�pracy z rodzicami. Nauczycielki organizujA� spotkania dla swoich grup, wA�A�czajA� rodzicA?w do wspA?A�pracy w rA?A?nych zakresach. WaA?nA� jej formA� jest wprowadzenie w przedszkolu konsultacji indywidualnych z rodzicami, ktA?re odbywajA� siA� poza godzinami pracy nauczycieli, dziA�ki czemu poA�wiA�cajA� czas na omA?wienie rozwoju konkretnego dziecka i ustalenia dalszej dziaA�alnoA�ci wspierajA�cej dziecko.
Rodzice sA� systematycznie zapraszani do wspA?A�pracy, wspA?A�decydowania w waA?nych sprawach, wspA?A�tworzenia Programu wychowawczego wraz z Systemem motywacyjnym, Programu Profilaktycznego Przedszkola, Koncepcji Pracy, modyfikowania jej, poddawania propozycji. W przedszkolu funkcjonuje Drzewko A?yczeA�, poprzez ktA?re rodzice, a takA?e dzieci mogA� wyraA?aA� swoje opinie, A?yczenia, uwagi wzglA�dem przedszkola.
Rodzice sA� zapoznawani z organizacjA� pomocy psychologiczno a�� pedagogicznej i informowani, A?e mogA� zgA�aszaA� potrzebA� zorganizowania takiej pomocy ich dziecku.
G. NASZA WSPA�A?PRACA Z RODZICAMI

2. Jak zapoznajemy rodzicA?w z naszymi metodami pracy?

Prezentowanie placA?wki na zewnA�trz pod kA�tem rodzicA?w obejmuje nastA�pujA�ce formy prezentacji:
a�? Dzienne plany zajA�A�.
a�? Tygodniowe plany zajA�A�.
a�? Plany miesiA�czne.
a�? Gazetki A�cienne a�� sprawozdania z projektA?w.
a�? Wystawa prac dzieci na korytarzu.
a�? Segregator z pracami dziecka.
a�? Portfolio kaA?dego dziecka
a�? ZajA�cia otwarte dla rodzicA?w.
a�? Kronika przedszkola.
a�? PopoA�udnia z rodzicami a�� uczestniczenie rodzicA?w w pracy grup.
a�? UdziaA� rodzicA?w w zajA�ciach pod hasA�em: DzieA� rodzica w przedszkolu.
a�? Spotkania z rodzicami pod hasA�em: Co robimy? Poparte pracami czy fotografiami.
a�? Galeria zdjA�A� dzieci na korytarzu
a�? Rozdawanie rodzicom ulotek, folderA?w, gazetek przedszkolnych, poA?yczanie ksiA�A?ek, opracowaA� metodycznych np. M. Bogdanowicz: DzieciA�ce masaA?yki, A. Faber, E, Mazlish: Jak mA?wiA�, A?eby dziecko nas sA�uchaA�o, Jak sA�uchaA�, A?eby dziecko do nas mA?wiA�o, M. Molickiej: Bajki terapeutyczne.
a�? Filmy wideo, pA�ytki Cd,

NajwiA�kszym uznaniem rodzicA?w cieszy siA� jednak powstaA�a kilka lat temu strona internetowa przedszkola.
W ostatnich latach rozwinA�A� siA� rA?wnieA? kontakt mailowy z rodzicami oraz za pomocA� facebooka (np. przekazywano informacje o konkursie: Mam 6 lat- luty 2013 r., o telewizji cyfrowej).
Rodzice sA� na bieA?A�co informowani o wynikach pracy z ich dzieckiem.
Prowadzone sA� rA?wnieA? konsultacje indywidualne dotyczA�ce diagnozowania rozwoju dziecka, udzielane rodzicom wskazA?wki do pracy w domu.

H. KONTAKTY Z INNYMI INSTYTUCJAMI

1 . WspA?A�praca z innymi przedszkolami i szkoA�ami.

Nasze przedszkole utrzymuje staA�y kontakt z Przedszkolem nr 3 Przedszkolem Muzycznym nr 14 w Rzeszowie, Przedszkolem w Kolbuszowej GA?rnej i innymi przedszkolami w naszym mieA�cie.
WspA?A�praca polega na wspA?lnym omawianiu problemA?w w ramach narad, w posiedzeniach, uczestniczeniu wspA?lnie w kursach doskonalA�cych, poprzez Internet, wspA?lne przygotowywanie niektA?rych propozycji do pracy i dzielenie siA� nimi (e-mail).
WspA?A�pracujemy A�ciA�le ze SzkoA�a MuzycznA�, bierzemy udziaA� w koncertach muzycznych absolwentA?w naszego przedszkola, poznajemy cyklicznie instrumenty muzyczne prezentowane cyklicznie.
Ze szkoA�ami wspA?A�pracujemy systematycznie a�� dzieci uczestniczA� w lekcjach w szkole, zajA�ciach sportowych, bibliotecznych, informatycznych itp.
NajszerszA� wspA?A�pracA� prowadzimy ze SzkoA�A� PodstawowA� nr 2 w Kolbuszowej. Opracowujemy corocznie Plan wspA?A�pracy ze SzkoA�A�.
Uczestniczymy cyklicznie w konkursie wiedzy o baA�niach organizowanym specjalnie dla nas przez szkole pod hasA�em: DwA?jka dla DwA?jki , zapraszamy dyrektora szkoA�y podstawowej oraz nauczycielki klas I na spotkania z rodzicami, m.in. w ramach kampanii: Mam szeA�A� lat-idA� do szkoA�y. WspA?A�pracujemy rA?wnieA? podczas przeprowadzanego badania losA?w absolwentA?w.

KONTAKTY Z INNYMI INSTYTUCJAMI

2. Kontakty z innymi instytucjami.

WspA?A�pracujemy systematycznie z placA?wkami , instytucjami, fundacjami, zakA�adami pracy, samorzA�dem. WspA?A�pracujemy m. in. z:

a�? PoradniA� Psychologiczno a�� PedagogicznA�.
a�? SzkoA�A� MuzycznA�
a�? Gminnym OA�rodkiem Pomocy SpoA�ecznej.
a�? Muzeum Kultury Ludowej, Skansenem (wystawy, przeglA�dy, dni regionalne)
a�? FundacjA� Serce (sponsor zajA�A� z kinezjologii edukacyjnej-trening mA?zgu oraz zajA�A� matematycznych).
a�? FundacjA� na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.
a�? Teatrem Maska z Rzeszowa
a�? FilharmoniA� Rzeszowie.
a�? Miejsko Gminnym OA�rodkiem pomocy SpoA�ecznej- Klubem Starszych Nastolatek
a�? Miejskim Domem Kultury.
a�? MiejskA� i PowiatowA� BibliotekA� PublicznA� (sesje czytania bajek, ferie z ksiA�A?ka, DzieA� pluszowego Misia, akcja: CaA�a Polska czyta dzieciom, cykliczne wypoA?yczanie ksiA�A?ek do przedszkola).
a�? PolicjA�
a�? StraA?A� PoA?arnA�
a�? PaA�stwowA� Powiatowa StacjA� Sanitarno a�� EpidemiologicznA�
a�? NadleA�nictwem.
a�? SzkoA�ami Podstawowymi, oA�rodkami zdrowia (udziaA� w konkursie Przedszkole PromujA�ce Zalecenia europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem).

H.KONTAKTY Z INNYMI INSTYTUCJAMI.

3. Jak prezentujemy naszA� placA?wkA� na zewnA�trz?

Nasza placA?wka jest znana w regionie i bardzo popularna. Od lat liczba zainteresowanych przedszkolem jest znacznie wiA�ksza, aniA?eli miejsc.
Organizujemy Dni otwarte kiedy to osoby z zewnA�trz mogA� uczestniczyA� w A?yciu przedszkola, np. podczas dyA?uru wakacyjnego, oraz w przypadku zmniejszonej frekwencji dzieci w przedszkolu, a takA?e podczas festynA?w, piknikA?w, uroczystoA�ci.
Prowadzimy Program adaptacyjny dzieci do przedszkola, wypoA?yczamy rodzicom nowo przyjA�tych dzieci ksiA�A?eczki pt: BA�dA� przedszkolakiem, rozdajemy ulotki, foldery, a naszym sojusznikom plakietki: Przyjaciel Przedszkola nr 2 w Kolbuszowej z naszym logo-sA�oneczkiem.
Posiadamy logo przedszkola oraz wA�asny hymn przedszkola.
Zapraszamy przedstawicieli wspA?A�pracujA�cych instytucji na imprezy, uroczystoA�ci, pikniki, wystawy itp. organizowane przez przedszkole.
Cyklicznie zamieszczamy artykuA�y w prasie lokalnej: Korso, PrzeglA�d Kolbuszowski, Ziemia Kolbuszowska.
Sukcesem byA� artykuA� w Nowinach o naszej wychowance Kasi K., ktA?ra zakwalifikowaA�a siA� do programu od przedszkola do Opola dziA�ki wypromowaniu jej przez nauczycielkA�.
Nasi wychowankowie zostali rA?wnieA? opisani w prasie niemieckiej, gdyA? zaprezentowali siA� goA�ciom honorowym wspA?A�pracujA�cego z Przedszkolem Apensen, a dwoje dzieci z naszego przedszkola wystA�piA�o w tamtejszym mieA�cie podczas wizyty z repertuarem popularnych polskich piosenek dzieciA�cych.

Chcemy jak najlepiej zaprezentowaA� naszA� pracA� i uzmysA�owiA� rodzicom waA?noA�A� wychowania w przedszkolu dla rozwoju dziecka.

Od stycznia 2010 roku Przedszkole ma profesjonalnA� stronA� InternetowA� : www.przedszkolenr2.kolbuszowa.pl

F. DALSZA PRACA NAD NASZA� KONCEPCJA�

Dalsza praca nad koncepcjA� jest podstawA� naszej pracy.
a�? KaA?dy nauczyciel otrzymuje egzemplarz Koncepcji, A?eby mA?gA� dalej z niA� pracowaA�.
a�? KaA?dy nowy pracownik dostaje egzemplarz Koncepcji.
a�? Dla praktykantA?w, nowych koleA?anek i wszystkich zainteresowanych mamy dodatkowe egzemplarze Koncepcji.
a�? Egzemplarz Koncepcji naleA?A�cy do Dyrektora leA?y na stole podczas narad sA�uA?bowych. Zmiany w Koncepcji sA� nanoszone od razu.
a�? Zmiany w tekA�cie muszA� byA� nanoszone przy udziale caA�ego zespoA�u pedagogicznego. JeA�li zmiany sA� drobne, kaA?dy nanosi je osobiA�cie. JeA?eli dotyczA� wiA�kszych partii tekstu a�� drukuje siA� nowA� stronA� i kopiuje dla wszystkich.
a�? Raz w roku caA�a Koncepcja jest w caA�oA�ci czytana przez wszystkich. Dyskutuje siA� wA?wczas o ewentualnych poprawkach. Ustala siA� wA?wczas w jakiej kolejnoA�ci i wg jakiej metody dane punkty majA� byA� przerabiane lub opracowywane.
a�? Termin takiego spotkania jest ustalany z wyprzedzeniem, by nauczyciele miA�li czas na zaznaczenie punktA?w, o ktA?rych chcA� mA?wiA�. Musi byA� wyznaczona osoba odpowiedzialna za przypominanie zespoA�owi o spotkaniu.
a�? Punkty jeszcze nie omA?wione, a uznane za waA?ne, zostanA� opracowane wg tej samej metody a�� opracowanie nowego tekstu przez MaA�e zespoA�y i nastA�pnie zatwierdzenie go na radzie.