PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W KOLBUSZOWEJ
UL. OBROŃCÓW POKOJU 11
36 – 100 KOLBUSZOWA
tel. (017) 2271878

„Najpiękniejszy prezent, jaki możemy dać
naszym dzieciom to szczęśliwe dzieciństwo”

PODSTAWA PRAWNA:

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:
Rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. poz.560).
Statutu Publicznego Przedszkola nr 2 w Kolbuszowej uchwalonego przez radę pedagogiczną w dniu 28.08.2013 r. uchwałą nr 1 /2013/2014.

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA:
Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie:
Nauczyciele: Beata Stefanek, Dorota Ziętek, Halina Haracz, Elżbieta Michońska, Marta Skrzypczak, s. Bernadetta Dudek oraz rodziców reprezentowanych przez przewodniczącego Rady Rodziców: p. Krzysztofa Wójcickiego.
Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena przedszkola dokonana przez radę pedagogiczną w oparciu o analizę dokumentacji, obserwację zajęć, badania ankietowe wśród nauczycieli, rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego, a także wyniki ewaluacji wewnętrznych prowadzonych przez przedszkole. W wyniku samooceny określono wnioski, na podstawie których określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

WIZJA PRZEDSZKOLA:

Nasz absolwent ma osiągnąć następujące standardy edukacyjne:
1. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuowanie dalszej edukacji na miarę swoich możliwości w szkole podstawowej.
2. Potrafi współdziałać z innymi ludźmi dla dobra własnego i wspólnego.
3. Jest patriotą i Europejczykiem.
I wszystkie inne standardy, w sumie składające się na syntetyczne ujęcie efektów działań edukacyjnych wspierających rozwój naszego wychowanka.

MISJĄ
jest wspomaganie rozwoju dziecka w warunkach przyjaznych, bezpiecznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

PROGRAMY NAUCZANIA
Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz U 2009 nr4, poz.17). Program wychowania przedszkolnego wybrany przez Radę Pedagogiczną, zatwierdzony przez Dyrektora, na bieżący rok szkolny w PP nr2 w Kolbuszowej stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej. Uwzględnia on metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole tzw. diagnozy przedszkolnej. Jest dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka w wieku przedszkolnym.
Realizujemy:
• Program wychowania przedszkolnego – Zanim będę uczniem – J. Kopała, E. Tokarska
• Program wychowawczy – Jestem w grupie, rozumiem siebie i innych
• Program profilaktyczny PP nr 2 w Kolbuszowej
• Program edukacji antynikotynowej – Czyste powietrze wokół nas
• Programy autorskie (adaptacyjny: Witamy w Przedszkolu, patriotyczny, edukacji zdrowotnej itp)
• Program nauczania religii dla przedszkola: Bóg jest miłością
• Program zajęć rytmiczno – umuzykalniających: Skaczące nutki
• Program zajęć logopedycznych
• Program zajęć korekcyjno-wyrównawczych: Trzymaj się prosto
• Program edukacyjny na rzecz promowania prawidłowych nawyków żywieniowych: Wiem, co jem,
• Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków
• Część dzieci uczestniczy w programach: Rosnę w górę oraz Poznaję Świat (organizowane we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną)
• Programy indywidualne. Prowadzimy port folio dla każdego dziecka
SPECYFIKĄ PRZEDSZKOLA jest duży nacisk na rozwijanie wrażliwości muzycznej, rytmicznej, tanecznej, a w ostatnich latach również edukacji zdrowotnej, zwłaszcza dotyczącej zdrowego odżywiania się.

CELE: (zgodne z wymaganiami zawartymi w załączniku do rozporządzenia w sprawie
nadzoru).
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

METODY PRACY:

Wiodącymi metodami pracy są metody aktywizujące:
1.Wspomaganie matematycznego rozwoju dziecka odbywa się głównie poprzez
wykorzystywanie metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.
2. Nauczycielki dbając o zdrowie i rozwój ruchowy wykorzystują metodę gimnastyki
twórczej Rudolfa Labana, metodę Carla Orffa, Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne, a także K. Wlaźnik, Romana Trześniowskiego (Gry i zabawy ruchowe)
3. W grupach starszych nauczycielki wykorzystują metody praktyczne tj. metoda projektów,
która promuje postawę samodzielności, kreatywności, krytycznego myślenia dzieci.
4. Z dziećmi młodszymi nauczycielki wykorzystują elementy kinezjologii edukacyjnej, np.
w oparciu o opracowanie M. Bogdanowicz- Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce
masażyki.
5. Metody aktywizujące: inscenizacje, gry dydaktyczne, w tym gry planszowe,
wykorzystywane ze starszymi dziećmi które uczą przestrzegania zasad, cierpliwości,
właściwego reagowania na wygraną i przegraną.
6. Dbając o prawidłowy rozwój psychiczny, w razie potrzeby dzieciom czytane są
indywidualnie bajki terapeutyczne np. Marii Molickiej.

Innowacyjne działania przedszkola
Realizacja innowacji pedagogicznej: Jestem zdrowy i bezpieczny-dzięki temu szczęśliwy
Realizacja innowacyjnych programów, np. Akademii zdrowego przedszkolaka, Wiem co jem, Talent mam, śpiewam, tańczę, gram, działania związane z realizacją zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, a także
-wprowadzenie np. Kącika małego szachisty, gdzie odbywały się szachowe rozgrywki
przedszkolaków, również z udziałem rodziców i dziadków,
-wprowadzenie Poranków muzycznych w Przedszkolu z wykorzystaniem zestawu Karaoke

SYSTEM MOTYWACJI DZIECI DO NABYWANIA ZACHOWAŃ POŻĄDANYCH

Jest szczegółowo określony w Programie Wychowawczym Przedszkola opracowanym przez radę pedagogiczną oraz rodziców. System jest znany całej społeczności przedszkolnej: nauczycielom, rodzicom, dzieciom, personelowi pomocniczemu, akceptowany przez nich i w razie potrzeby modyfikowany.
Określone zostały formy nagradzania zachowań pożądanych. Są to:
• atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci;
• drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, serduszka za poprawne zachowanie.
• nagradzanie uznaniem, pochwałą, uściskiem dłoni;
• nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy;
• darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, np. zwiększając zakres jego samodzielności;
• przywilej pełnienia dyżurów i wykonywanie prostych czynności wskazanych przez nauczyciela oraz pełnienie obowiązków wobec grupy rówieśniczej;
• atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie wg pomysłu dzieci;
• drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania, medal dobrej zabawy.

Ponadto wprowadzono w każdej grupie: Tablice dobrych manier, na których zaznaczane są zachowania dzieci uznane za szczególnie pożądane umownymi symbolami w postaci np. uśmiechniętych buziek, serduszek, słoneczek

Określono środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych wspólnie zasad
Eliminowanie zachowań niepożądanych następuje poprzez stosowanie konsekwencji, takich jak:
• Zadośćuczynienie wyrządzonej krzywdzie,
• Naprawienie szkody
• kary naturalne – bezpośrednie następstwo winy (zabawa wodą – mokre ubranie): pozwalamy czasami dzieciom doświadczać w sytuacjach nie zagrażających bezpieczeństwu dziecka;
• propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji;
• tłumaczenie i wyjaśnianie;
• ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku, aby skłonić go do autorefleksji;
• wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i zawodu z powodu zachowania dziecka;
• czasowe odebranie przyznanego przywileju (np. utrata na jakiś czas funkcji dyżurnego);
• modelowanie zachowania – empatia.
• Odsuniecie od zabawy- krzesełko do myślenia.

Wspólnie z dziećmi, nauczycielami i rodzicami opracowano Dziecięcy kodeks zachowań
Chcemy:
• pomagać sobie wzajemnie,
• być uprzejmi,
• bawić się zgodnie,
• szanować własność innych,
• pytać o zgodę dorosłych i kolegów,
• słuchać poleceń dorosłych,
• dbać o książki i zabawki,
• dbać o czystość i porządek,
• szanować pracę innych,
• okazywać, co myślimy i czujemy.
Nie możemy:
• bić, popychać, wyrządzać krzywdy innym,
• przezywać i wyśmiewać innych,
• wyśmiewać się z innych,
• przeszkadzać innym w zabawie i pracy,
• niszczyć pracę innych,
• krzyczeć, hałasować,
• biegać w sali zajęć,
• niszczyć zabawek i innych przedmiotów w przedszkolu
• oddalać się od grupy bez pozwolenia.

SYSTEM DIAGNOZOWANIA OSIĄGNIEĆ DZIECI

Nauczyciele wnikliwie obserwują każde dziecko od momentu pojawienia się w przedszkolu. Analizują informacje przekazane przez rodziców w rozmowie indywidualnej, Karcie zapisu dziecka do przedszkola oraz Ankiecie informacyjnej o dziecku. Poznają dziecko, identyfikują jego potrzeby. Z chwilą rozpoczęcia przez dziecko edukacji przedszkolnej prowadzone jest indywidualne port folio obrazujące rozwój dziecka, zawierające wytwory prac plastycznych dziecka, karty pracy, ciekawe rymowanki, wypowiedzi, opis szczególnie pożądanych zachowań.
Nauczyciele w każdej grupie badają rozwój dziecka i monitorują go poprzez prowadzenie zapisów w Arkuszu Obserwacji Dziecka, Arkuszu Diagnostycznym. Korzystają z dostępnych narzędzi diagnostycznych. Najstarsze dzieci są dodatkowo diagnozowane pod kątem osiągania dojrzałości szkolnej przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Nauczyciele po dokonaniu wstępnej obserwacji dziecka opracowują indywidualne programy do pracy z dziećmi potrzebującymi wsparcia (zdolnymi, bądź wymagającymi pracy wyrównawczej). Po zaakceptowaniu programu przez rodziców nauczyciele przystępują do ich realizacji. Przedszkole posiada procedurę informowania rodziców o rozwoju dziecka. Odbywają się konsultacje indywidualne wychowawców z rodzicami (poza godzinami pracy nauczycieli). Następnie, w styczniu, dokonywane jest ponowne diagnozowanie rozwoju dziecka, pozwalające określić, czy i w jakim stopniu nastąpił przyrost umiejętności i wiedzy dziecka oraz określić, w jakim zakresie należy dalej pracować z dzieckiem, co rozwijać. Określone wnioski do dalszej pracy są realizowane w do końca roku szkolnego. Wszystkie dzieci objęte obowiązkiem przedszkolnym do końca kwietnia każdego roku otrzymują pisemną Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej. Na końcu roku szkolnego nauczyciele dokonują podsumowania wyników obserwacji i diagnozy rozwoju dziecka.
W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Nauczyciele udzielają pomocy podczas bieżącej pracy z dzieckiem. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się IPET i zatrudnia specjalistów.

SYSTEM INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTEPACH EDUKACYJNYCH DZIECI
Współpraca z rodzicami w tym zakresie odbywa się w oparciu o przyjętą Procedurę Informowania Rodziców na temat diagnozy dziecka. Podczas zebrania ogólnego z rodzicami omówiony zostaje cel diagnozy, zaprezentowane zostają narzędzia badawcze. Po przeprowadzeniu przez nauczycieli diagnozy wstępnej (w październiku) odbywają się indywidualne konsultacje z rodzicami, podczas których omówione zostają propozycje dodatkowych działań wspomagających dziecko. Rodzice zostają zapoznani z kierunkami dalszej pracy z dzieckiem. Następnie nauczyciele opracowują indywidualne programy wspomagające rozwój dziecka, zapoznają z nimi rodziców. Rodzice powinni zaakceptować proponowany program składając podpis wyrażający zgodę na realizację programu. Nauczyciele współpracują z rodzicami, udzielają wskazówek do pracy w domu. Systematycznie jest przekazywana informacja zwrotna o działaniach: nauczyciel-dziecko i rodzic-dziecko. Podczas podsumowującego spotkania z rodzicami zostają omówione wyniki diagnozy końcowej, porównywane są wyniki przeprowadzanych diagnoz pod kątem przyrostu wiedzy i umiejętności dzieci oraz indywidualnie omawiane zostają osiągnięcia dzieci z wykorzystaniem arkuszy diagnostycznych, wytworów prac plastycznych, port folio dziecka, arkuszy diagnostycznych i obserwacji i spostrzeżeń nauczycieli. Wszystkie dzieci objęte obowiązkiem przedszkolnym do końca kwietnia każdego roku otrzymują pisemną Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

SYSTEM OBSERWAWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

System obserwowania osiągnięć nauczycieli dyrektor przedszkola określa w opracowywanym corocznie i przedstawianym radzie pedagogicznej do 15 września każdego roku Planie nadzoru pedagogicznego. Plan ten zawiera harmonogram obserwacji (hospitacji) zajęć prowadzonych przez nauczycieli, harmonogram kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa. Nauczyciele dokonują samooceny pracy własnej w oparciu o przygotowywany przez dyrektora arkusz samooceny, prowadzą kronikę przedszkola, bądź kronikę wydarzeń grupy, w której pracują. Dyrektor prowadzi port folio nauczycieli, monitoruje ich osiągnięcia, gromadzi dyplomy, podziękowania, zaświadczenia, które świadczą o podejmowanych przez nauczycieli działaniach i ich osiągnięciach. Dyrektor prowadzi dokumentację obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli, przeglądów wewnętrznych, współpracy z rodzicami, podejmowanego doskonalenia, samokształcenia, rozwoju zawodowego. Dokumentacja osiągnięć nauczycieli jest wykorzystywana m.in. do przyznawania dodatku motywacyjnego, nagród (np. dyrektora, burmistrza) oraz podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela.

ZASADY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI

Poszczególne zasady współpracy są szczegółowo zawarte w rozdziale F niniejszej Koncepcji.
Decyzje dyrektora w zdecydowanej większości są opiniowane przez pracowników. Obowiązkowo te, które wynikają z zapisu ustawy o Systemie oświaty, np. tygodniowy rozkład zajęć, arkusz organizacyjny, aneksy do arkusza itp.
Wychowawczynie są pytane o zdanie również przy przyjmowaniu nowych dzieci, współpracy w grupie (kto z kim), przyjmowaniu na praktyki studentek, stażystek, odnośnie wystroju przedszkola, przerwy wakacyjnej, urlopów, imprez i uroczystości z udziałem dzieci, opinii o pracy nauczyciela, zakupów do przedszkola, współpracy z innymi instytucjami itp.
Przydział zajęć dodatkowych również nauczycielki opiniują, tak, by każda w czynnościach dodatkowych robiła to, w czym czuje się najlepiej.
Mocną stroną Przedszkola jest wyjątkowo dobra współpraca nauczycieli z personelem pomocniczym. Wspólne zaangażowanie na rzecz dzieci przynosi pożądane efekty.
Współpraca w ramach zespołu pedagogicznego odbywa się systematycznie w ramach WDN. Poza tym nauczycielki wspólnie tworzą dokumentację przedszkolną, pracują w zespołach nauczycielskich np. ds. ewaluacji wewnętrznej, ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ds. promocji zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, ds. wychowawczych, ds. planowania itp. Współpraca układa się pomyślnie, najbardziej widoczne jest to w pierwszej i trzeciej części dnia, kiedy to organizowane są wspólne zabawy dla dzieci, teatrzyki, zajęcia muzyczne. Nie ma sytuacji konfliktowych, zespół jest bardzo zżyty ze sobą.
Obecnie cała rada pedagogiczna wzięła udział w projekcie: Współpraca. Doskonalenie Samokształcenie. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim. Projekt polega na systematycznym doskonaleniu całej rady pedagogicznej wraz z dyrektorem. Tego typy współpraca, wspólnie wypracowane materiały, nabywanie doświadczeń, dzielenie się umiejętnościami integrują zespół i przekładają się na jakość pracy nauczycieli.

OFERTA PRZEDSZKOLA
Zaletą przedszkola jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna z dużym doświadczeniem pedagogicznym, wykorzystywanie różnorodnych pomocy dydaktycznych oraz urozmaicone zajęcia dydaktyczne. Przedszkole posiada własną kuchnię – posiłki wykonywane są z najlepszych surowców z przestrzeganiem zasad zdrowego żywienia.
Zgrany zespół nauczycielski wraz z personelem pomocniczym zapewnia indywidualne podejście do każdego dziecka.
W Przedszkolu rozwijane są talenty i zainteresowania dzieci. Biorą one udział w różnorodnych konkursach: muzycznych, plastycznych, teatralnych, sprawnościowych, z czego powtarzające się cyklicznie to np. Tradycje i zwyczaje Świąt wielkanocnych, Bożonarodzeniowe ozdoby, Zdolny Przedszkolak i jego nauczyciel, Festiwal Papieski, Festiwal: Muzyczne Jabłuszka, Konkursy Ekologiczne: Moja ekologiczna roślinka, Ekologiczne zwierzątko i wielu innych. Ponadto dzieci biorą dwa razy w roku udział w Sportowych Olimpiadach Przedszkolaków oraz Gminnych Olimpiadach Ekologicznych.
Posiadamy certyfikaty, z czego najważniejsze to:
• Certyfikat Przedszkola Promującego Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
• Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka
• Certyfikat: Kubusiowi Przyjaciele Natury
• Podziękowanie za udział w Ogólnopolskim Programie Edukacji Zdrowotnej: Akademia Aquafresh
Bierzemy udział w akcjach, kampaniach edukacyjnych, często powtarzanych cyklicznie:
• Cała Polska Czyta Dzieciom,
• Mamo, tato wolę wodę! –kampania na rzecz picia wody
• Piramida żywienia przedszkolaka
• Warzywa i owoce pięć razy dziennie, codziennie!
• Pomóż zwierzętom przetrwać zimę
• Góra Grosza
• Łowcy baterii
• Moja ekologiczna roślinka
• Mamo, tato, nie pal przy mnie
• Bądź zdrowa mamo, zbadaj się!
• Wózek dla Wojtusia
• Przybory plastyczne dla dzieci z przedszkola w Kamerunie
• Pomoc dla powodzian (Przedszkola w Mielcu)
• Zbieramy plastykowe nakrętki – niesiemy pomoc niepełnosprawnym
• Zbieramy baterie
• Zbieramy makulaturę (na studnie w Sudanie)
Ponadto:
• Oglądamy spektakle teatralne, współpracujemy z teatrem Maska
• Zwiedzamy wystawy (w bibliotece, MDK, w Starostwie, na Skansenie)
• Uczestniczymy w zajęciach Muzeum Kultury Ludowej, w Dawnej Szkole na Skansenie kolbuszowskim
• Bierzemy udział w koncertach w Szkole Muzycznej oraz comiesięcznych lekcjach umuzykalniających Filharmonii Rzeszowskiej
• Wyjeżdżamy na wycieczki (corocznie na ścieżkę edukacyjno – przyrodniczą: Świerczówka, Białkówka do leśniczówki itp.)
• Spacerujemy z wężem Tuptusiem

ORGANIZACJA IMPREZ I UROCZYSTOŚCI
Przedszkole organizuje szereg imprez dla dzieci i rodziców, m. in.:
• Pasowanie na starszaka – wrzesień
• Powitanie jesieni – październik (Święto pieczonego ziemniaka)
• Andrzejki – listopad
• Spotkanie z Mikołajem – grudzień
• Karnawałowe spotkania przy choince w MDK dla rodzin – styczeń (Dzień Babci i Dziadka)
• Bal karnawałowy i Bal Pasiastych
• Dzień Serduszkowy – luty
• Powitanie wiosny i Dzień Talentów – marzec
• Piknik rodzinny z grillowaniem w ogrodzie (Święto rodziny)– maj
• Dzień Dziecka i Dzień Sportu – czerwiec
• Pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły – czerwiec
Wartość wychowania przedszkolnego jest promowana w środowisku poprzez zamieszczanie relacji z działalności przedszkola w lokalnej prasie, na stronie internetowej przedszkola oraz w Internecie (np. na stronie Akademii Zdrowego Przedszkolaka).

Spis rozdziałów:

A. NASZA PLACÓWKA O SOBIE
• INSTYTUCJA UTRZYMUJĄCA PLACÓWKĘ
• POŁOŻENIE
• OTOCZENIE SOCJALNE
• PEMIESZCZENIA I TERENY ZEWNĘTRZNE
• STRUKTURA GRUP DZIECI
• PERSONEL

B. WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

1. Jaką wartość ma dla nas wychowanie w przedszkolu?
2. Jak rozumiemy naszą rolę wychowawcy?
3. Jaką mamy wizję dziecka?
4. Jakie prawa ma dziecko?
5. Jakie cele staramy się realizować w pracy pedagogicznej?

C. ZASADY NASZEJ PRACY

1. Czy pracujemy kierując się określonym podejściem pedagogicznym?
2. Pojedyncze dziecko w grupie.
3. Czy mamy grupy mieszane wiekowo?
4. Jak dzieci przechodzą z grupy do grupy?
5. Czy stosujemy formy pracy otwartej?
6. czas wolny, oferty i nauka na co dzień.
7. Jak odbywa się planowanie pedagogiczne?
8. Jak powstają tematy/treści pracy pedagogicznej?
9. dzieci obcokrajowców w naszej placówce
10. Integracja dzieci niepełnosprawnych.
11. Dzieci różnych wyznań w naszej placówce.

D. INDYWIDUALNE KWESTIE MERYTORYCZNE

1. Nasz dzień.
2. Reguły w naszej placówce.
3. Wystrój wnętrz.
4. Jaką wagę przykładamy do zdrowia, wyżywienia i wychowania ekologicznego?
5. Adaptacja nowych dzieci.

E. ASPEKTY UZUPEŁNIAJĄCE ODNOŚNIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCH

1. Praca z dziećmi w poszczególnych grupach.
2. Praca z dziećmi w ostatnim roku pobytu w przedszkolu – przygotowanie do szkoły.
F. WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

1. Jak pracuje kierownictwo?
2. Jak podejmuje decyzje?
3. Podziały kompetencji w placówce.
4. Jak organizujemy narady służbowe?
5. Jak wykorzystujemy pracę osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin?
6. Wybór i wprowadzenie nowych pracowników.
7. Jak wygląda współpraca z praktykantami?
8. Współpraca z personelem administracyjno – obsługowym.
9. Współpraca w ramach zespołu pedagogicznego.
10. Jak organizujemy zajęcia dodatkowe w przedszkolu?

G. NASZA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Jak układamy współpracę z rodzicami?
2. Jak zapoznajemy rodziców z naszymi metodami pracy?

H. KONTAKTY Z INNYMI INSTYTUCJAMI

1. Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami.
2. Kontakty z innymi instytucjami.
3. Jak prezentujemy naszą placówkę na zewnątrz?

I. DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ

A. NASZA PLACÓWKA O SOBIE
• INSTYTUCJA UTRZYMUJĄCA PLACÓWKĘ
• POŁOŻENIE
• OTOCZENIE SOCJALNE
• PEMIESZCZENIA I TERENY ZEWNĘTRZNE
• STRUKTURA GRUP DZIECI
• PERSONEL

Trochę historii
Przedszkole nr 2 w Kolbuszowej mieściło się w budynku parafialnym „u zakonnic” przy ul. Kościuszki. Było to przedszkole jedno oddziałowe, w którym funkcję kierownika pełniła pani Helena Kubasik.
W roku 1976 przedszkole to przeniesiono do budynku adaptowanego po Miejskiej Radzie Narodowej przy ul. Obrońców Pokoju11. Utworzono tu 3 oddziały, a przedszkolem kierowała p. Ludwika Lenart.
Do rozwoju i wyposażenia placówki przyczyniły się w znacznym stopniu: Fabryka Mebli w Kolbuszowej i Mieleckie Przedsiębiorstwo Budowlane.
W roku 1991/ 1992 dyrektorem Przedszkola został pan Wiesław Sitko.
W związku z powołaniem przez Samorząd Komunalnego Zespołu Przedszkoli w roku 1992/1993 funkcję dyrektora przejęła pani mgr Janina Batory, którą pełniła do 31 sierpnia 2009 r. Od kilku lat Przedszkole posiada oddział w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi – Nowa Wieś 90.

Dzień dzisiejszy

Od dnia 01.09.2009 roku dyrektorem przedszkola jest pani Beata Marek (Stefanek). Przedszkole podlega pod Urząd Miejski w Kolbuszowej. Zaspokajając potrzeby rodziców przedszkole jest czynne 10 godzin dziennie. Jest to budynek wolnostojący, położony przy drodze głównej, systematycznie remontowany i modernizowany.
Sytuacja życiowa i rodzinna dzieci jest dobra. Rodzice pracują, bardzo niewielu potrzebuje pomocy opieki społecznej w kwestii dofinansowania wyżywienia dziecka w przedszkolu. Nauczycielki znają warunki codzienne dzieci oraz ich rodzin; analizują wnikliwie Karty zapisu dzieci do przedszkola, codziennie rozmawiają z rodzicami, są z nimi w stałym kontakcie.
Przedszkole nie ma sali gimnastycznej. Sala do ćwiczeń gimnastycznych powstaje w modernizowanym obecnie budynku oddziału przedszkola.
Ogród przedszkolny jest bezpieczny, wzbogacony o nowe urządzenie – zestaw Bambino, samochód sprężynowiec, bujaki: Delfin i Koniczynka. Teren został wyrównany, ma ładny trawnik. Piaskownica jest duża, nowoczesna, piasek wymieniany dwa razy w roku i zabezpieczany plandeką przed zanieczyszczeniami. W ogrodzie są prowadzone zajęcia sportowe, ćwiczenia gimnastyczne, pikniki rodzinne, prace porządkowe i wiele innych.
Budynek oddziału w Nowej Wsi w chwili obecnej poddany jest gruntownemu remontowi. Położony jest w bardzo ładnej okolicy. Do dyspozycji przedszkolaków jest boisko sportowe, plac zabaw, piaskownica oraz duży teren zielony.
Przedszkole posiada w sumie 4 grupy dzieci: gr. I (3-4 latki), gr. II (4-5 latki), gr. III (5-6 latki). Przez część dnia, tj. 5 godzin przebywają dzieci zapisane do oddziału w Nowej Wsi. Pozostałe mogą przebywać w przedszkolu do 10 godzin dziennie.
Przedszkole zatrudnia:
• 7 nauczycieli, w tym dyrektora oraz siostrę uczącą religii oraz terapeutę pedagogicznego.
• Intendentkę, kucharkę, pomoc kuchenną
• Robotnika gospodarczego ½ etatu.
• Pomoc nauczyciela
• Pracowników personelu pomocniczego.

B. WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

1. Jaką wartość ma dla nas wychowanie w przedszkolu?

Wszystkiego, co potrzebne w życiu, nauczyłem się w przedszkolu.

Wychowanie w przedszkolu ma znaczenie w całym późniejszym życiu. Jest w pewnym sensie kontynuacją wychowania domowego, jednakże w kontakcie z rówieśnikami, z grupą, co daje możliwość wychowania do życia w społeczeństwie. Jest to teren, na gruncie którego dziecko w atmosferze bezpieczeństwa i pełnej akceptacji zdobywa kontakty interpersonalne, uczy się zachowań społecznych, umiejętności rozwiązywania konfliktów.

Placówka nasza łączy swoje najlepsze tradycje z zadaniami dnia dzisiejszego i wyzwaniami przyszłości.

Najtrafniej charakteryzuje przedszkole cytat z książki Roberta Fulghuma:

„Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robić i jak postępować nauczyłem się w przedszkolu. Mądrość nie znajdowała się na szczycie wiedzy zdobytej w szkole średniej, ale w piaskownicy. Tam nauczyłem się, że trzeba:
- dzielić wszystko,
- postępować uczciwie,
- nie bić innych,
- odkładać na miejsce każda znalezioną rzecz,
- sprzątać po sobie,
- nie brać nic, co do mnie nie należy,
- powiedzieć „przepraszam”, jeśli się kogoś uraziło,
- myć ręce przed jedzeniem,
- spuszczać wodę.
Wszystko to, co trzeba wiedzieć, gdzieś istnieje ekologia i polityka, i równość wszystkich, i zdrowe życie.

R. Fulghum: „Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć
nauczyłem się w przedszkolu”.

B. WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

2. Jak rozumiemy naszą rolę wychowawcy?

Nauczyciel powinien traktować dziecko podmiotowo z poszanowaniem indywidualności każdego dziecka, szanowaniem różnic pomiędzy nimi.
Wychowawca musi być przykładem dla dziecka, autorytetem, a jego zachowanie ma odzwierciedlać to, czego oczekuje się od dzieci. Ma wyzwalać poczucie bezpieczeństwa, zaufania, umieć wsłuchać się w potrzeby dziecka.
Ważne by był osobą kreatywną, otwartą na potrzeby dziecka, kulturalną i życzliwą i uśmiechniętą.
B. WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

3. Jaką mamy wizję dziecka?

Dziecku musimy stwarzać jak najkorzystniejsze warunki rozwoju; powinno poznać zasady , normy, by funkcjonować w środowisku,
w społeczeństwie.
Dziecko trzeba wspierać, pozwolić im rozwinąć cały naturalny potencjał, jak najmniej przeszkadzać, ale czuwać stale, by rozwój szedł w dobrym kierunku.
B. WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

4. Jakie prawa ma dziecko?

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo -
dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i
bezpieczeństwa.
2) Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego
traktowania.
3) Akceptacji takim, jakim jest.
4) Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje.
5) Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi.
6) Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju.
7) Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym
pomocy.
8) Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw.
9) Kontaktu z osobami, do których mógłby się zwrócić.
10) Doświadczenia konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego
względami bezpieczeństwa).
11) Różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.
12) Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie snu „na rozkaz”.
13) Jedzenia i picia, gdy jest głodne, spragnione, ale również do nauki
regulowania własnych potrzeb.
14) Zdrowego jedzenia.

B. WARUNKI PRACY I CELE PEDAGOGICZNE

5. Jakie cele staramy się realizować w pracy pedagogicznej?

Nasze motto pracy pedagogicznej:

„ Lubię Cię takim, jakim jesteś.
Wierzę w Twoje zdolności.
Gdy mnie potrzebujesz, jestem dla Ciebie.
Najpierw spróbuj samodzielnie.

Wszyscy dążymy do tego samego celu – dobra dziecka, pełnej akceptacji każdego dziecka, rozwoju indywidualności, bezpieczeństwa, wspierania.

CELE (zgodne z wymaganiami zawartymi w załączniku do rozporządzenia w sprawie
Nadzoru pedagogicznego):
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Respektowane są normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

C. ZASADY NASZEJ PRACY

1. Czy pracujemy kierując się określonym podejściem pedagogicznym?

Nasza pracę pedagogiczną prowadzimy nie tylko wg pór roku, świąt i uroczystości, ale treści programowych dostosowanych do dziecka, działań skierowanych na dziecko.
Korzystamy z metod tj. Gruszczyk Kolczyńskiej, Weroniki Scherborne, Rudolfa Labana, Carla Orffa itp. Pracujemy wspólnie wg jednej koncepcji, wspieramy się wzajemnie.

Mamy wspólny punkt ciężkości pracy pedagogicznej – wychowanie muzyczne na wysokim poziomie. Wspólnie organizujemy uroczystości i imprezy przedszkolne.

C. ZASADY NASZEJ PRACY

2. Pojedyncze dziecko w grupie.

Każde dziecko traktujemy indywidualnie, bo każde ma inne potrzeby. Wychowawca świadomie musi obserwować dziecko, aby odkryć jego wyjątkowość.
Życie w grupie sprzyja zdobywaniu pozytywnych doświadczeń i jednocześnie pozwala dziecku na doświadczanie ograniczeń wynikających z codziennych reguł życia przedszkolnego – nawet w przypadku dużej swobody.
Prowadzimy pracę indywidualną, rozwijamy uzdolnienia. Organizujemy dodatkowe zajęcia wg zainteresowań poszczególnych dzieci, np. dziecięcy chór przedszkolny. Organizujemy ciekawe kółka zainteresowań np.. muzycznych, plastycznych , przyrodniczych itp.
Do zadań wychowawców należy uświadomienie sobie napięć wynikających z rozbieżności doświadczeń dziecka oraz wyjaśnienie dziecku – odpowiednio do jego wieku- występujących tu wzajemnych powiązań.
U dzieci rozwijamy: szacunek i tolerancję, akceptację wszelkich odmienności.
C. ZASADY NASZEJ PRACY

3. Czy mamy grupy mieszane wiekowo?

Wprowadziliśmy grupy mieszane wiekowo, ponieważ wiąże się to z otwartym systemem pracy przedszkola.
Dzieci 6 i 5 letnie z grupy najstarszej prawdopodobnie spotkają się razem w szkole. Dzieci mają możliwość przechodzenia z grupy do grupy, młodsze i starsze uczą się wzajemnie od siebie. Dzięki temu zmniejsza się rywalizacja między dziećmi, rozwijana jest samodzielność.
Łączenie grup wpływa pozytywnie na akceptację różnych osobowości (respektowanie indywidualnego tempa rozwoju).
W grupach mieszanych wiekowo pojawiają się różne pomysły, uzdolnienia, wzorce poglądów i możliwości naśladowania.
C. ZASADY NASZEJ PRACY

4. Jak dzieci przechodzą od grupy do grupy?

Część dzieci przechodzi z nowym rokiem szkolnym z grupy do grupy, a część zostaje drugi rok w tej samej grupie, do której z kolei część dzieci przychodzi nowych.
Dzieci przechodzące do innego pomieszczenia, przechodzą do nowej wychowawczyni.
Uważamy, iż towarzyszenie jednej wychowawczyni przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu nie jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ jest narażone na zbyt jednostronne propozycje pedagogiczne, a krzywdzące, w przypadku, gdy dziecko z wychowawcą się nie rozumie najlepiej. Takie stanowisko reprezentują rodzice, którzy są zadowoleni, że każda grupa wiekowa ma „swoją” panią. W tak małym przedszkolu nauczycielki znają wszystkie dzieci, gdyż podejmują wiele wspólnych inicjatyw: zajęć, zabaw, wycieczek itp. Poza tym dzieci bawią się wspólnie podczas I i III części dnia, a także w ogrodzie przedszkolnym. Wychowawczynie przekazują port folio dziecka w momencie przejścia do kolejnej grupy.
C. ZASADY NASZEJ PRACY

5. Czy stosujemy formy pracy otwartej?

Im więcej przedsięwzięć wykraczających poza granice grupy, tym bardziej mówimy o formie pracy otwartej, dziecko ma wówczas możliwość wyboru miejsca i formy aktywności.
Uważamy, iż należy pracować w formie pracy otwartej, ponieważ jest to coś nowego; różnorodne propozycje, mniej prowadzenia za rączkę, zabawa, kontakty z innymi i z młodszymi, wolność wyboru, swoboda ruchu, nauka podejmowania decyzji.
Dzieci w naszym przedszkolu wspólnie spędzać mogą czas w I i III części dnia. Wspólnie też oglądają teatrzyki, wychodzą na spacery, na wycieczki. Mogą też uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w innej grupie, gdy np. tematyka odpowiada szczególnie ich zainteresowaniom.
Wspólnie organizowane są imprezy i uroczystości przedszkolne, co jest bardzo dobrze oceniane przez rodziców.
C. ZASADY NASZEJ PRACY

6. Czas wolny, oferty i nauka na co dzień.

Dzieci wiedzą kiedy mają czas na zabawę dowolną. Lubią też zabawy kierowane. Nauczycielki stwarzają warunki do rozwoju wyobraźni i radości z zabawy (kąciki zainteresowań, pozyskiwanie nowych zabawek od sponsorów). Realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego i przestrzegają warunków jej realizacji. Dużo czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym podejmując różnorodne aktywności na świeżym powietrzu, wychodzą na spacery oraz wycieczki.
Przedszkole stwarza ograniczenia przed zabawą zabawkami militarnymi, czy innymi zagrażającymi bezpieczeństwu, przynoszonymi z domu.
Stwarzamy oferty, propozycje pedagogiczne, które są atrakcyjne, a zarazem wychowawcze dla dziecka. Dzieci lubią bawić się w kąciku teatralnym, lalek, kuchennym, małego majsterkowicza i szachisty.
Możliwości nauki dają nam zwykłe sytuacje codzienne tj. jedzenie, mycie rąk, zębów itp.
Sytuacje społeczne stwarzają możliwości nauki tj.: naśladownictwo, dostosowanie, wyrażanie i obrona swojej opinii, rozwiązywanie konfliktów.

C. ZASADY NASZEJ PRACY

7. Jak odbywa się planowanie pedagogiczne.

Planujemy na każdy miesiąc pracy. Tematyki są określane tygodniowo. Ich ilość zgodna z ilością dni w miesiącu. Plany piszą nauczyciele dla ułatwienia własnej pracy, w formie, jaka im odpowiada. Zapisy w planie i w dzienniku zajęć muszą być zgodne. Nauczycielki plany oddają do 25-go dnia każdego miesiąca, co jest obowiązkiem statutowym. Nauczycielka musie umieć w razie potrzeby wyjaśnić na czym polega jej planowanie. Musi być zgodne z obowiązującym programem i obserwacjami potrzeb dzieci. Podstawowym obowiązkiem nauczyciela jest dbanie o realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Niektórzy n-le sporządzając plan pracy odnotowują zapis realizacji zadań spośród 15 obszarów do realizacji w ramach podstawy programowej. Stanowi to duże ułatwienie podczas monitorowania realizacji podstawy programowej, do której to nauczyciele są zobowiązani.
W razie potrzeby można wprowadzać zmiany w planach, np. spowodowane warunkami pogodowymi, absencją dzieci itp.
Kierujemy się wspólnymi celami, wyznaczamy ramy organizacyjne, odzwierciedlamy planując, to, co się dzieje w grupie.

C. ZASADY NASZEJ PRACY

8. Jak powstają tematy, treści pracy pedagogicznej.

Tematy określamy w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez dyrektora, według celów nauczania – wspierania określonych zdolności, według sytuacji oraz w oparciu o znajomość potrzeb dzieci.
Tematy odzwierciedlają zainteresowania dzieci, nie są narzucane sztywno przez nauczyciela. Wychowawca wybiera tematy ciekawe dla dzieci w swojej grupie, dostosowane do ich możliwości.
Najpierw realizujemy tematy najbliższe dziecku, ich środowisku, następnie poszerzamy je.

C. ZASADY NASZEJ PRACY

9. Dzieci obcokrajowców w naszej placówce.

Obecnie nie uczęszczają do naszego przedszkola dzieci obcokrajowców .
Nie mamy uprzedzeń, jesteśmy otwarci na spotkanie wielokulturowe. Sądzimy, że mogłoby ono wprowadzić wiele dobrego do naszej placówki i ułatwić wprowadzanie w życie wiele treści wychowawczych, tj. akceptacja, pomoc, zrozumienie itp.
Przygotowujemy corocznie wychowanków na przyjęcie do przedszkola dzieci pochodzących z innych kultur i obyczajowości. Corocznie organizujemy Bal Pasiastych pod hasłem promowania postaw otwartości na wszelka inność wśród ludzi. Podczas balu, wg pozyskanego scenariusza uwrażliwiamy dzieci na krzywdę innych, niedostatek, wszelkiego rodzaju inność wyglądu, zachowania. Przyłączamy się do TEG- Tygodnia Edukacji Globalnej, wykorzystujemy pozyskane materiały do realizacji z dziećmi w wieku przedszkolnym. Zapoznając dzieci z ich rówieśnikami w innych krajach, przybliżając ich życie, problemy dnia codziennego wyzwalamy postawę akceptacji, a nawet empatii.
C. ZASADY NASZEJ PRACY

10. Integracja dzieci niepełnosprawnych.

Do przedszkola przyjmujemy dzieci z niepełnosprawnością.
W odległych latach zorganizowane było wczesne wspomaganie rozwoju dla dziecka z zespołem Downa. Uczęszczały też dzieci z porażeniem mózgowym, z autyzmem oraz innymi zaburzeniami w rozwoju.
Obecnie do przedszkola uczęszcza dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Z chwilą rozpoczęcia edukacji przedszkolnej zostało objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Opracowano IPET i zatrudniono specjalistę: terapeutę pedagogicznego.
Dzieci w naturalny sposób przyjęły chłopca do grupy, chętnie się z nim bawią, a w razie potrzeby otaczają troską. Wszystko to sprawia, że chłopiec ten dobrze czuje się w przedszkolu i świetnie rozwija, a praca z nim przynosi jak najlepsze oczekiwane efekty.
C. ZASADY NASZEJ PRACY

11. Dzieci rożnych wyznań w naszej placówce.

Orientujemy się, jakich wyznań są dzieci w naszej placówce.
Zajęcia z religii, są prowadzone bezpłatnie we wszystkich grupach wiekowych.
Zajęcia prowadzi siostra, która ma świetny kontakt z dziećmi, uczestniczy w życiu placówki oraz w radach pedagogicznych.
W przypadku, gdy rodzic nie chce, by jego dziecko uczestniczyło w zajęciach z religii, przechodzi ono do sąsiedniej grupy, gdzie jest pod opieką nauczycielki.
W miarę potrzeb nabywamy wiedzę na temat różnych religii. Nasze przekonania religijne nie mogą wpływać na naszą pracę z dziećmi innych wyznań.
D. INDYWIDUALNE KWESTIE MERYTORYCZNE

1. Nasz dzień.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu:

6.30. – 8.30. – Zabawy dowolne, konstrukcyjne, tematyczne, przy stolikach: utrwalanie form grzecznościowych, poprawnych zachowań i nawyków. Prace gospodarcze i porządkowe w kąciku przyrody. Praca indywidualna i wyrównawcza z dzieckiem zdolnym.Kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami.
8.30. – 8.45. – Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa, przygotowanie do śniadania.
8.45. – 9.00. – Śniadanie.
9.00. – 10.00. – Zajęcia dydaktyczne według planu.
10.00. – 11.15. – Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie; gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe w ogrodzie przedszkolnym o w terenie. Zabawy, zajęcia własne w sali (w kącikach, konstrukcyjne, gry stolikowe, ćw. graficzne, kolorystyczne wg wyboru).
11.15. – 11.30. – Zabawa ruchowa, przygotowanie do obiadu.
11.30. – 12.15. – Obiad.
12.15. – 13.45. – Odpoczynek, słuchanie bajek, zabawy relaksujące, integrujące. Zabawy na powietrzu. Zabawy dowolne.
13.45. – 14.00. – Zabawa ze śpiewem lub ruchowa. Zajęcia porządkowe. Przygotowanie do podwieczorku.
14.00. – 14.15. – Podwieczorek.
14.15. – 16.30. – Zabawa dydaktyczna. Utrwalanie wierszy, piosenek. Słuchanie opowiadań. Praca wyrównawcza. Zabawy na przyrządach w ogrodzie przedszkolnym. Kontakty z rodzicami.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu jest określony w statucie przedszkola. Nauczyciele przygotowują rozkłady dnia dla poszczególnych grup, które podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora. Przestrzegane są zalecane warunki realizacji podstawy programowej, tzw. zasada pięciopodziału.
Priorytetem jest przestrzeganie codziennego wychodzenia dzieci na świeże powietrze, organizacji dużej ilości zabaw i gier ruchowych, spacerów, wycieczek, zajęć ruchowych w terenie.
D. INDYWIDUALNE KWESTIE MERYTORYCZNE

2.Reguły w naszej placówce.

Przedszkole kieruje się określonymi regułami, które umożliwiają wzajemne współżycie. Reguły są jasno określone, akceptowane przez pracowników i rodziców, np.
- Nie wchodzimy w butach na górę, ani na sale zajęć!
- Nie dajemy dzieciom gumy do żucia ani chipsów do Przedszkola!,
Ponadto w porozumieniu z rodzicami określono jeden dzień w tygodniu – środę, jako Dzień bez słodyczy. Cała społeczność przedszkolna powstrzymuje się wówczas od jedzenia słodyczy. Jest to wstęp do promowania zdrowego żywienia.

Dzieci ustalają wspólnie z nauczycielkami Kontrakty grupowe, podpisują je jak umieją i są one wywieszone w salach zajęć, w formie obrazkowej, symbolicznej itp. Poza tym reguły są określone w Systemie motywacyjnym załączonym do Programu Wychowawczego Przedszkola. Poprzez Tablicę dobrych manier , Krzesełko przemyśleń motywujemy dzieci do pożądanych zachowań.

D. INDYWIDUALNE KWESTIE MERYTORYCZNE

3.Wystrój wnętrz.

W każdej grupie przedszkolnej są kąciki tematyczne, które są na bieżąco wzbogacane. Wg potrzeb należy modyfikować kąciki lub tworzyć nowe zgodnie z zainteresowaniami dzieci. Dekoracje wieszamy na wysokości oczu dziecka. Są one zgodne z aktualną tematyką, porą roku, stale zmieniane.
Zabawki wybieramy trwałe, najlepiej z materiałów przyjaznych dziecku, bez drobnych elementów, które mogłyby być oderwane.
W każdej sali są duże klocki konstrukcyjne, elementy do łączenia, rozwijania wyobraźni.
Pozyskano duże klocki z pianki, obszyte materiałem, które dzieci wykorzystują do siedzenia, układania kompozycji, stawiania wieży i na wiele innych sposobów.
Dzieci mogą współtworzyć wystrój wnętrz. Ich prace są ozdobą ścian, parapetów itp. Nie ma zabawek, do których dostęp jest ograniczany dzieciom. Dopuszcza się również okresowe pożyczanie zabawek przez dzieci z innych grup.
Część mebelków jest lekka, dzieci mają możliwość ich przenoszenia, przez co wykorzystują je do zabaw i tworzenia nowych kącików do wykorzystania np. przez jeden dzień.
Działają w przedszkolu kąciki książek dziecięcych, wzbogacane systematycznie przez pozycje wypożyczane z biblioteki dziecięcej oraz wypożyczane okresowo przez inne dzieci.
Nauczycielki tworzą również kąciki na potrzeby realizowanej aktualnie tematyki. Tak powstał np. Sklep u Starszaka, Ekologiczny domek, Kącik astronomiczny z rakietą kosmiczną i wiele innych.
D.INDYWIDUALNE KWESTIE MERYTORYCZNE

4.Jaką wagę przykładamy do zdrowia, wyżywienia i wychowania ekologicznego?

Zdrowie naszych podopiecznych jest priorytetowym zadaniem przedszkola. Rozwijamy sprawność fizyczną dzieci poprzez codzienne zabawy i zajęcia ruchowe na powietrzu, w ogrodzie i terenie o ile tylko nie pada deszcz. Prowadzimy 3 razy w tygodniu zorganizowane ćwiczenia gimnastyczne .
Wspieramy samodzielne dbanie o higienę przez dzieci – mycie rąk, buzi, codzienne mycie zębów w przedszkolu, uczymy dzieci utrzymywać czystość, zachowania w toalecie. Współpracujemy z pielęgniarką szkolną i lekarzami. Realizujemy Ogólnopolskie Programy Zdrowotne: Akademia Aquafresh, Kubusiowi Przyjaciele Natury.
Dzieci mają możliwość pobycia w samotności w przedszkolu.
Dbamy o przedszkolny plac zabaw, uczymy dzieci właściwego korzystania z urządzeń. Organizujemy przedsięwzięcia poza placówką – spacery, wycieczki, mecze sportowe na halach i boiskach szkolnych.
Wpajamy dzieciom, że jedzenie słodyczy jest szkodliwe dla zdrowia. Dzieci wiedzą, że zamiast cukierków lepiej zjeść rodzynki, czy inne suszone owoce.
Uczymy dzieci segregować śmieci, szacunku do przyrody, poprzez codzienne sytuacje oraz specjalnie organizowane zajęcia.
Szerzej na ten temat traktują dodatkowe programy realizowane przez przedszkole.
Od kilku lat dzieci dwa razy w roku uczestniczą Gminnych Olimpiadach Sportowych Przedszkolaków w hali L.O. oraz na stadionie sportowym. Współpracujemy z Fundacją na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej.
Dzieci uczestniczyły w Gminnej Olimpiadzie Ekologicznej Przedszkolaków. Uczestniczą w wielu konkursach ekologicznych zdobywając nagrody: Moja ekologiczna roślinka, Segreguję śmieci, Łowcy baterii.
Priorytetem Przedszkola jest dbanie o zdrowe żywienie dzieci. Realizujemy Program własny: Wiem co jem oraz szereg innych ogólnopolskich programów dotyczących zdrowia.
Sukcesem Przedszkola było zdobycie III miejsca w międzywojewódzkim konkursie dotyczącym profilaktyki onkologicznej. Przedszkole otrzymało prestiżowy Certyfikat Przedszkola Promującego Zalecenia Europejskiego Kodeksu walki z Rakiem.

D.INDYWIDUALNE KWESTIE MERYTORYCZNE

5. Adaptacja nowych dzieci.

Przedszkole dużą wagę przywiązuje do adaptacji nowych dzieci. Posiadamy wypracowane metody, program adaptacyjny. Adaptację wspomaga najczęściej matka, ale zdarza się, że jest to inna osoba zaufana dziecku. Nauczycielka grupy najmłodszej opracowała i realizuje od lat Program adaptacyjny.
Stopniujemy przyjmowanie nowych dzieci w ten sposób, ze podczas dyżuru wakacyjnego w sierpniu dzieci nowo przyjęte uczestniczą w części dnia w przedszkolu, korzystają z Dni otwartych, dzięki czemu przyzwyczajają się do przedszkola, pan, nowego otoczenia.
Istnieje reguła, że w miesiącu wrześniu nikt z pracowników przedszkola nie korzysta z urlopu, ani innych dni wolnych o ile nie jest to naprawdę konieczne.
Dzieci w grupie najmłodszej mają dwie panie do pomocy oprócz nauczycielki. W razie potrzeby, dziećmi zajmuje się również stażystka.
Prowadzone są specjalne zajęcia i zabawy integrujące grupę.
Rodzice dzieci nowych codziennie są informowani przez nauczycielkę o postępach dziecka w procesie adaptacji. Podczas pierwszych spotkań przeprowadzane są zabawy integracyjne z dziećmi i rodzicami. Wszystko to przynosi dobre efekty, dzieci od lat w 100% adaptują się do przedszkola.
E. ASPEKTY UZUPEŁNIAJĄCE ODNOŚNIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCH

1. Praca z dziećmi w poszczególnych grupach.

Zasady pracy w poszczególnych grupach odbiegają od ogólnych zasad pracy w placówce tylko w niektórych aspektach i są wynikiem wieku dzieci w danej grupie i ich możliwości.
Wszystkie grupy dążą do ukształtowania u wychowanków aktywnej postawy wobec zjawisk otaczającego świata, wyposażenia ich w określony zasób wiadomości, zapewnienia każdemu dziecku wszechstronnego rozwoju, na miarę potrzeb indywidualnych.
W grupie najstarszej kładziemy nacisk na przygotowanie do szkoły, lecz nie stanowi to wydzielonej dziedziny działalności, lecz jest wynikiem całokształtu jego działalności, czynności wyzwalającej różnorodną aktywność wychowanków, pozwalając osiągnąć możliwie najwyższy dla nich poziom szkolnej dojrzałości.
Nauczycielki z poszczególnych grup współpracują ze sobą, zapraszają wzajemnie na zajęcia, dzielą się pomysłami, dzięki czemu dzieci podejmują różnorodne, urozmaicone formy aktywności. Aktywne metody pracy podejmowane przez wychowawców mobilizują dzieci do działania. Prowadzone prze wychowawców port folio jest przekazywane z grupy do grupy i na bieżąco uzupełniane, tak by w całości było skompletowane w momencie zakończenia edukacji przedszkolnej dziecka i wręczone rodzicom na pamiątkę obrazującą rozwój dziecka.
Dzieci zdolne są objęte opieką i mają możliwość rozwijania zdolności poprzez dostosowane do ich możliwości zadania. Z dziećmi mającymi trudności nauczycielki pracują indywidualnie lub w małych zespołach. W razie potrzeby jest organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Dzieci potrzebujące mają zajęcia z logopedą. Prowadzona jest również gimnastyka korekcyjna. Na bieżąco postępy dzieci są diagnozowane, monitorowane , tak, by każde z nich miało szansę rozwoju na miarę swoich możliwości, potrzeb i zainteresowań.

E.ASPEKTY UZUPEŁNIAJĄCE ODNOŚNIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP WIEKOWYCH

2. Praca z dziećmi w grupie najstarszej. Przygotowanie do szkoły.

W grupie najstarszej kładziemy nacisk na przygotowanie do szkoły, lecz nie stanowi to wydzielonej dziedziny działalności lecz jest wynikiem całokształtu jego działalności, czynności wyzwalającej różnorodną aktywność wychowanków, pozwalając osiągnąć możliwie najwyższy dla nich poziom szkolnej dojrzałości.
Umiejętności, jakie powinno posiąść dziecko zawarte są w Programie wychowania w przedszkolu.
Dzieci są oswajane ze szkołą m.in. poprzez wizyty w szkole, na boisku szkolnym, obserwacje lekcji szkolnych, wspólne teatrzyki z uczniami szkoły itp.
Nauczycielki grupy najstarszej opracowują Plan współpracy ze szkołami. W przedszkolu prowadzone jest również Badanie losów absolwentów, wyniki którego wskazują na sfery, które należy rozwijać.
Dzieci zdolne są objęte opieką i mają możliwość rozwijania zdolności poprzez dostosowane do ich możliwości zadania. Z dziećmi mającymi trudności nauczycielki pracują indywidualnie lub w małych zespołach.
Dzieci odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne otrzymują do 15 kwietnia każdego roku Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

E. WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

1.Jak pracuje kierownictwo?

Dyrektor przedszkola:

1) Kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz.

2) Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola.

3) Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli lub ich dorobku zawodowego w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego.
4) Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do rozwijania samodzielnej pracy wychowanków.

5) Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym.

6) Zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych.

7) Realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole.

8) Ma prawo do wstrzymywania uchwał rady pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym.

9) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola.

10) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

11) Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy wychowanków, w przypadkach określonych w §16 ust. 6 niniejszego statutu; decyzja o skreśleniu podejmowana jest na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

12) Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

13) Dyrektor przedszkola w szczególności decyduje w sprawach:
• zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
• przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
• występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola

14) Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców.

F.WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

2. Jak podejmuje się decyzje?

Decyzje dyrektora w większości przypadków są opiniowane przez pracowników. Zawsze te, które wynikają z zapisu ustawy o Systemie oświaty, np. tygodniowy rozkład zajęć, arkusz organizacyjny, aneksy do arkusza, przydział nagród burmistrza itp.
Wychowawczynie są pytane o zdanie również przy przyjmowaniu nowych dzieci, współpracy w grupie (kto z kim), przyjmowaniu na praktyki studentek, stażystek, odnośnie wystroju przedszkola, przerwy wakacyjnej, urlopów, imprez i uroczystości z udziałem dzieci, opinii o pracy nauczyciela, zakupów do przedszkola, współpracy z innymi instytucjami itp.
Nauczycielki opiniują również przydział zajęć dodatkowych, tak, by każda w czynnościach dodatkowych robiła to, w czym czuje się najlepiej.

F. WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

3. Podział kompetencji w przedszkolu.

Propozycje przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć są wspólnie omawiane, tak, by każdy nauczyciel mógł się wykazać w dziedzinie, w której czuje się najlepiej, ma ku temu kompetencje i szanse na wykazanie się, osiągnięcie sukcesu, co przyczyni się do polepszania pracy przedszkola.
Pełna akceptacja przez nauczycieli (pozytywne zaopiniowanie podczas rady pedagogicznej) przydzielenia im dodatkowych prac i zajęć sprzyja jak najlepszej ich realizacji. Wieloletnia praca tych samych nauczycieli w naszym przedszkolu pozwoliła na wzajemne poznanie się i wykorzystanie umiejętności i zdolności nauczycieli w dodatkowej pracy.
Szczegółowy podział kompetencji – w dokumentacji przedszkola.

F.WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

4. Jak organizujemy narady służbowe?

Tematykę i porządek narady ustala dyrektor, powiadamia pracowników o terminie i temacie w Zeszycie przepływu informacji. Narady przygotowuje dyrektor we współpracy z pracownikami, na szkoleniowe narady zapraszane są również osoby z zewnątrz. Część punktów narad powraca. Dyskusje prowadzą wszyscy. Protokolantka zapisuje treść narad, przepisuje protokół, z którym zapoznani są w terminie 7 dni osoby biorące udział w naradzie i mogą one zgłosić swoje zastrzeżenia, bądź podpisać protokół.
Na naradzie czasami korzysta się z prezentacji np. multimedialnej, Internetu, filmów, gazetek ściennych. Czasami zapraszani są rodzice, prelengenci.
Na naradach poruszane są m.in. tematy: zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, urlopy, ogólne kwestie organizacyjne, wspólne problemy dotyczące koncepcji, omawianie przypadków poszczególnych dzieci, konflikty na różnych płaszczyznach, kwestie finansowe, zakupy, kontakty z rodzicami, przekazywanie informacji np. z narad dyrektorów placówek.
Podejmowane są uchwały np. w sprawie arkusza organizacyjnego, aneksów do arkusza, planu finansowego itp. Dyrektor przedstawia wnioski z nadzoru pedagogicznego, wyniki ewaluacji wewnętrznej i wszelkie sprawy wynikające z bieżącej pracy przedszkola.
Corocznie planowany jest harmonogram narad pedagogicznych, zawarty w Planie Nadzoru pedagogicznego.
F.WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

5. Jak wykorzystujemy pracę osób zatrudnionych w niepełnym
wymiarze godzin?

Osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze godzin mają te same obowiązki co zatrudnieni w pełnym wymiarze, tylko pracują krócej. Nie ma to przekładu na mniej zadowalającą pracę.
Pracownicy zatrudnienie w wymiarze niepełnym są na stałe przyporządkowani do grupy. Współtworzą plany miesięczne z nauczycielkami swojej grupy i ponoszą pełną odpowiedzialność za realizację przydzielonych zadań.
F. WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

6.Wybór i wprowadzenie nowych pracowników.

Zatrudnienie nowych pracowników poprzedza rozmowa kwalifikacyjna prowadzona z kandydatem przez dyrektora przedszkola. Zatrudnienie musi być zgodne z posiadaniem przez kandydata odpowiedniego do stanowiska wykształcenia. Bierze się pod uwagę predyspozycje do pracy na określonym stanowisku, np. przygotowanie pedagogiczne, kulturę bycia, praktykę w zawodzie itp.
Nowo zatrudnionym przydziela się opiekuna do wprowadzenia do zespołu, by poczuł się pewnie w pracy. Zapewnienie wszystkim przyjaznej atmosfery w pracy przekłada się na jej jakość i zaangażowanie.

F.WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

7.Jak wygląda współpraca z praktykantami?

Chętnie przyjmujemy praktykantów do przedszkola; najwięcej studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Są wytyczone osoby wprowadzające praktykanta do pracy. Zawsze jest wyznaczony opiekun. Praktykanci często wzbogacają placówkę o nowe pomysły np. w pracy z dziećmi w oparciu o nowe metody, pomysły z uczelni itp. Poza tym dzieci staja się śmielsze, bardziej otwarte na nowo poznane osoby.
Praktykanci przeprowadzają często również dodatkowe czynności np. dekorują sale, organizują np. zabawy i wróżby Andrzejkowe , przebierają się za wróżki, za Panią Jesień itp. Wszystko to sprawia, ze zajęcia staja się ciekawsze i bardziej urozmaicone.

F.WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

8.Współpraca z personelem administracyjno – obsługowym.

Personel pomocniczy jest na bieżąco włączany w pracę z dziećmi. Przydział czynności jest jasno określony i widniej na stałe na tablicy dla pracowników. Nie istnieją konflikty w tym zakresie, zespół jest bardzo zgrany, świetnie ze sobą współpracuje. W razie nieobecności któregoś z pracowników jest określona osoba przejmująca zastępstwo, dzięki temu praca przebiega sprawnie, bez zakłóceń, wszystko jest zrobione na czas.
Dyrektor organizuje narady z personelem obsługowym, jest założona teczka protokołów. Personel pracujący na salach z dziećmi zna swoje uprawnienia odnośnie zapisów o udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom, pomaga dzieciom w nabywaniu umiejętności samoobsługowych, poza tym panie są cały czas na sali opiekując się dziećmi. Nie wyręcza dzieci lecz ćwiczy systematycznie z dzieckiem, by było jak najbardziej samodzielne. Dzieci są włączane do codziennych czynności gospodarczo-porządkowych np. grabią liście w ogrodzie przedszkola, pełnią dyżury przy podlewaniu kwiatów, porządkowe w kącikach, podczas rozdawania posiłków itp.

F.WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

9.Współpraca w ramach zespołu pedagogicznego.

Współpraca w ramach zespołu pedagogicznego odbywa się systematycznie w ramach WDN. Poza tym nauczycielki wspólnie tworzą dokumentację przedszkolną, pracują w zespołach nauczycielskich np. ds. ewaluacji wewnętrznej, ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ds. promocji zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, ds. wychowawczych, ds. planowania itp. Współpraca układa się pomyślnie, najbardziej widoczne jest to w pierwszej i trzeciej części dnia, kiedy to organizowane są wspólne zabawy dla dzieci, teatrzyki, zajęcia muzyczne. Nie ma sytuacji konfliktowych, zespół jest bardzo zżyty ze sobą.
Współpraca układa się pomyślnie, najbardziej widoczne jest to w pierwszej i trzecie części dnia, kiedy to organizowane są wspólne zabawy dla dzieci, teatrzyki, zajęcia muzyczne.
Odbywają się zajęcia koleżeńskie, które są planowane na cały rok szkolny i monitorowane przez wyznaczona osobę. Tego typu współpraca przynosi bardzo dobre efekty
Obecnie cała rada pedagogiczna wzięła udział w projekcie: Współpraca. Doskonalenie Samokształcenie. Kompleksowy program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli w powiecie kolbuszowskim. Projekt polega na systematycznym doskonaleniu całej rady pedagogicznej wraz z dyrektorem. Tego typy współpraca, wspólnie wypracowane materiały, nabywanie doświadczeń, dzielenie się umiejętnościami integrują zespół i przekładają się na jakość pracy nauczycieli.

F.WSPÓŁPRACA W ZESPOLE

10.Jak organizujemy zajęcia dodatkowe w przedszkolu?

Zajęcia dodatkowe są organizowane na życzenie rodziców. Od września 2013 r. zgodnie z wytycznymi MEN zaniechano pobierania opłat od rodziców za prowadzenie zajęć dodatkowych tj. j. angielski, zajęcia rytmiczno – umuzykalniające, Zumba, taniec towarzyski. Zajęcia rytmiczno-umuzykalniające oraz taneczne są prowadzone przez nauczycieli przedszkola, bezpłatny akompaniament zapewnia nam rodzic – nauczyciel szkoły Muzycznej. Wychowawczyni, p. Dorota Ziętek odpowiedzialna za przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych prowadzi bezpłatnie zajęcia z wszystkimi dziećmi.
Dyrektor podjął negocjacje z organem prowadzącym o zorganizowanie bezpłatnych zajęć z J. angielskiego dla przedszkolaków.
Przedszkole korzystało również z zajęć opłacanych przez fundusze z Unii Europejskiej, które były bezpłatne dla rodziców.
Zajęcia z logopedii i gimnastyki korekcyjnej są bezpłatne, opłacane przez Gminę.
Cześć dzieci korzysta też z bezpłatnych zajęć organizowanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (obecnie są to programy: Rosnę zdrowo i Poznaję świat).
Bezpłatnie organizowana jest nauka religii dla wszystkich chętnych dzieci we wszystkich grupach wiekowych.
Prowadzący zajęcia dodatkowe przekazują rodzicom informacje o realizowanym przez siebie programie i postępach dziecka. Określają zakres współpracy z rodzicami, włączają rodziców do ćwiczeń w domu, udzielając wskazówek i wsparcia.
G. NASZA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

1. Jak układamy współpracę z rodzicami?

Współpraca z rodzicami jest bardzo ważna dla obu stron. Tylko ujednolicone formy wychowania dadzą najlepsze efekty wychowawcze dziecka.
Od rodziców oczekujemy zainteresowania, stałego kontaktu z nami, zgłaszania problemów zdrowotnych i wychowawczych itp.
My ze swojej strony proponujemy różne formy współpracy z rodzicami. Są to np. Dzień rodzica w przedszkolu, Popołudnia z rodzicami. Rodzice biorą udział w zajęciach otwartych, są włączani do imprez i uroczystości przedszkolnych typu: Andrzejki, Mikołajki, Choinka noworoczna, Piknik rodzinny, Święto jesieni itp., pomagają w szyciu strojów dla dzieci.
Rada rodziców może występować z wnioskami do dyrektora z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. Może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej przedszkola.
Nawiązujemy kontakt z rodzicami już przy zapisach dziecka do przedszkola, rozmawiamy, dbamy o staranne wypełnienie karty i ankiety informacyjnej o dziecku, celem jak najlepszego poznania dziecka. Realizowany jest Program adaptacyjny we współpracy z rodzicami. Nauczycielki organizują spotkania dla swoich grup, włączają rodziców do współpracy w różnych zakresach. Ważną jej formą jest wprowadzenie w przedszkolu konsultacji indywidualnych z rodzicami, które odbywają się poza godzinami pracy nauczycieli, dzięki czemu poświęcają czas na omówienie rozwoju konkretnego dziecka i ustalenia dalszej działalności wspierającej dziecko.
Rodzice są systematycznie zapraszani do współpracy, współdecydowania w ważnych sprawach, współtworzenia Programu wychowawczego wraz z Systemem motywacyjnym, Programu Profilaktycznego Przedszkola, Koncepcji Pracy, modyfikowania jej, poddawania propozycji. W przedszkolu funkcjonuje Drzewko życzeń, poprzez które rodzice, a także dzieci mogą wyrażać swoje opinie, życzenia, uwagi względem przedszkola.
Rodzice są zapoznawani z organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej i informowani, że mogą zgłaszać potrzebę zorganizowania takiej pomocy ich dziecku.
G. NASZA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

2. Jak zapoznajemy rodziców z naszymi metodami pracy?

Prezentowanie placówki na zewnątrz pod kątem rodziców obejmuje następujące formy prezentacji:
• Dzienne plany zajęć.
• Tygodniowe plany zajęć.
• Plany miesięczne.
• Gazetki ścienne – sprawozdania z projektów.
• Wystawa prac dzieci na korytarzu.
• Segregator z pracami dziecka.
• Portfolio każdego dziecka
• Zajęcia otwarte dla rodziców.
• Kronika przedszkola.
• Popołudnia z rodzicami – uczestniczenie rodziców w pracy grup.
• Udział rodziców w zajęciach pod hasłem: Dzień rodzica w przedszkolu.
• Spotkania z rodzicami pod hasłem: Co robimy? Poparte pracami czy fotografiami.
• Galeria zdjęć dzieci na korytarzu
• Rozdawanie rodzicom ulotek, folderów, gazetek przedszkolnych, pożyczanie książek, opracowań metodycznych np. M. Bogdanowicz: Dziecięce masażyki, A. Faber, E, Mazlish: Jak mówić, żeby dziecko nas słuchało, Jak słuchać, żeby dziecko do nas mówiło, M. Molickiej: Bajki terapeutyczne.
• Filmy wideo, płytki Cd,

Największym uznaniem rodziców cieszy się jednak powstała kilka lat temu strona internetowa przedszkola.
W ostatnich latach rozwinął się również kontakt mailowy z rodzicami oraz za pomocą facebooka (np. przekazywano informacje o konkursie: Mam 6 lat- luty 2013 r., o telewizji cyfrowej).
Rodzice są na bieżąco informowani o wynikach pracy z ich dzieckiem.
Prowadzone są również konsultacje indywidualne dotyczące diagnozowania rozwoju dziecka, udzielane rodzicom wskazówki do pracy w domu.

H. KONTAKTY Z INNYMI INSTYTUCJAMI

1 . Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami.

Nasze przedszkole utrzymuje stały kontakt z Przedszkolem nr 3 Przedszkolem Muzycznym nr 14 w Rzeszowie, Przedszkolem w Kolbuszowej Górnej i innymi przedszkolami w naszym mieście.
Współpraca polega na wspólnym omawianiu problemów w ramach narad, w posiedzeniach, uczestniczeniu wspólnie w kursach doskonalących, poprzez Internet, wspólne przygotowywanie niektórych propozycji do pracy i dzielenie się nimi (e-mail).
Współpracujemy ściśle ze Szkoła Muzyczną, bierzemy udział w koncertach muzycznych absolwentów naszego przedszkola, poznajemy cyklicznie instrumenty muzyczne prezentowane cyklicznie.
Ze szkołami współpracujemy systematycznie – dzieci uczestniczą w lekcjach w szkole, zajęciach sportowych, bibliotecznych, informatycznych itp.
Najszerszą współpracę prowadzimy ze Szkołą Podstawową nr 2 w Kolbuszowej. Opracowujemy corocznie Plan współpracy ze Szkołą.
Uczestniczymy cyklicznie w konkursie wiedzy o baśniach organizowanym specjalnie dla nas przez szkole pod hasłem: Dwójka dla Dwójki , zapraszamy dyrektora szkoły podstawowej oraz nauczycielki klas I na spotkania z rodzicami, m.in. w ramach kampanii: Mam sześć lat-idę do szkoły. Współpracujemy również podczas przeprowadzanego badania losów absolwentów.

KONTAKTY Z INNYMI INSTYTUCJAMI

2. Kontakty z innymi instytucjami.

Współpracujemy systematycznie z placówkami , instytucjami, fundacjami, zakładami pracy, samorządem. Współpracujemy m. in. z:

• Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
• Szkołą Muzyczną
• Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
• Muzeum Kultury Ludowej, Skansenem (wystawy, przeglądy, dni regionalne)
• Fundacją Serce (sponsor zajęć z kinezjologii edukacyjnej-trening mózgu oraz zajęć matematycznych).
• Fundacją na Rzecz Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.
• Teatrem Maska z Rzeszowa
• Filharmonią Rzeszowie.
• Miejsko Gminnym Ośrodkiem pomocy Społecznej- Klubem Starszych Nastolatek
• Miejskim Domem Kultury.
• Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną (sesje czytania bajek, ferie z książka, Dzień pluszowego Misia, akcja: Cała Polska czyta dzieciom, cykliczne wypożyczanie książek do przedszkola).
• Policją
• Strażą Pożarną
• Państwową Powiatowa Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną
• Nadleśnictwem.
• Szkołami Podstawowymi, ośrodkami zdrowia (udział w konkursie Przedszkole Promujące Zalecenia europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem).

H.KONTAKTY Z INNYMI INSTYTUCJAMI.

3. Jak prezentujemy naszą placówkę na zewnątrz?

Nasza placówka jest znana w regionie i bardzo popularna. Od lat liczba zainteresowanych przedszkolem jest znacznie większa, aniżeli miejsc.
Organizujemy Dni otwarte kiedy to osoby z zewnątrz mogą uczestniczyć w życiu przedszkola, np. podczas dyżuru wakacyjnego, oraz w przypadku zmniejszonej frekwencji dzieci w przedszkolu, a także podczas festynów, pikników, uroczystości.
Prowadzimy Program adaptacyjny dzieci do przedszkola, wypożyczamy rodzicom nowo przyjętych dzieci książeczki pt: Będę przedszkolakiem, rozdajemy ulotki, foldery, a naszym sojusznikom plakietki: Przyjaciel Przedszkola nr 2 w Kolbuszowej z naszym logo-słoneczkiem.
Posiadamy logo przedszkola oraz własny hymn przedszkola.
Zapraszamy przedstawicieli współpracujących instytucji na imprezy, uroczystości, pikniki, wystawy itp. organizowane przez przedszkole.
Cyklicznie zamieszczamy artykuły w prasie lokalnej: Korso, Przegląd Kolbuszowski, Ziemia Kolbuszowska.
Sukcesem był artykuł w Nowinach o naszej wychowance Kasi K., która zakwalifikowała się do programu od przedszkola do Opola dzięki wypromowaniu jej przez nauczycielkę.
Nasi wychowankowie zostali również opisani w prasie niemieckiej, gdyż zaprezentowali się gościom honorowym współpracującego z Przedszkolem Apensen, a dwoje dzieci z naszego przedszkola wystąpiło w tamtejszym mieście podczas wizyty z repertuarem popularnych polskich piosenek dziecięcych.

Chcemy jak najlepiej zaprezentować naszą pracę i uzmysłowić rodzicom ważność wychowania w przedszkolu dla rozwoju dziecka.

Od stycznia 2010 roku Przedszkole ma profesjonalną stronę Internetową : www.przedszkolenr2.kolbuszowa.pl

F. DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ

Dalsza praca nad koncepcją jest podstawą naszej pracy.
• Każdy nauczyciel otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby mógł dalej z nią pracować.
• Każdy nowy pracownik dostaje egzemplarz Koncepcji.
• Dla praktykantów, nowych koleżanek i wszystkich zainteresowanych mamy dodatkowe egzemplarze Koncepcji.
• Egzemplarz Koncepcji należący do Dyrektora leży na stole podczas narad służbowych. Zmiany w Koncepcji są nanoszone od razu.
• Zmiany w tekście muszą być nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego. Jeśli zmiany są drobne, każdy nanosi je osobiście. Jeżeli dotyczą większych partii tekstu – drukuje się nową stronę i kopiuje dla wszystkich.
• Raz w roku cała Koncepcja jest w całości czytana przez wszystkich. Dyskutuje się wówczas o ewentualnych poprawkach. Ustala się wówczas w jakiej kolejności i wg jakiej metody dane punkty mają być przerabiane lub opracowywane.
• Termin takiego spotkania jest ustalany z wyprzedzeniem, by nauczyciele mięli czas na zaznaczenie punktów, o których chcą mówić. Musi być wyznaczona osoba odpowiedzialna za przypominanie zespołowi o spotkaniu.
• Punkty jeszcze nie omówione, a uznane za ważne, zostaną opracowane wg tej samej metody – opracowanie nowego tekstu przez Małe zespoły i następnie zatwierdzenie go na radzie.